Ako pracujeme?

Rozhodne volíme individuálny prístup, pretože architektonické činnosti si takýto prístup vyžadujú. Nie je správna žiadna unifikácia, neponúkame „balíky“ služieb, ako napríklad banky.
Ideálne by bolo, ak by nás klient oslovil ešte pred samotnou kúpou parcely pre výstavbu, a to hneď z viacerých dôvodov. Toto sa však udeje skôr výnimočne, väčšinou klient už pozemok k výstavbe, alebo stavbu určenú na obnovu zadováženú má. Nie vždy je však pozemok pre danú výstavbu úplne ideálny. Zvykneme na to upozorniť…
Keď nás osloví klient s požiadavkou na spracovanie architektonického návrhu stavby a následne projektovej dokumentácie...

...postupujeme vo väčšine prípadov takto:

1. KROK : Absolvujeme vstupné rokovanie, ideálne na budúcom mieste stavby. Vypočujeme klienta, poprípade si dohodneme, že svoje požiadavky spíše a pošle e-mailom. Následne sa snažíme zistiť podmienky umiestnenia danej stavby na konkrétnom mieste (väzba na územný plán alebo iné nadradené dokumenty, stav inžinierskej infraštruktúry a podobne), ktoré vplývajú na cenu projektu. Vstupné rokovanie je spravidla spoplatnené.

2. KROK : Vystavíme ponukový list, v ktorom stanovíme predpokladanú výšku honoráru, predpokladané termíny, ktoré sme schopní zabezpečiť, podmienky za ktorých dielo spracujeme. Súčasťou ponuky je špecifikácia obsahu a rozsahu projektu, aby klient mal možnosť vidieť, čo všetko bude súčasťou projektu (tento úkon nespoplatňujeme).

3. KROK : Rokujeme o podmienkach až po podpis Zmluvy o dielo, ktorej návrh pripraví naša strana. Podpis zmluvy pripúšťame aj parciálne, tzn. nie je nevyhnutné podpísať zmluvu na celý rozsah, ktorý bol ponukovaný (tento úkon nespoplatňujeme).

4. KROK : Po podpise zmluvy začíname pracovať. Počas koncepčných a architektonických prác konzultujeme s investorom riešenie dotvedy, pokiaľ nieje s navrhovanou koncepciou budovy spokojný. Prvoradé je, aby sme vyhoveli jeho predstavám a požiadavkám za súčasného dodržania náležitých dotknutých predpisov a noriem, pri súčasnom zosúladení jeho predstáv s našimi. Projektové práce sú viacmenej technickou záležitosťou, preto s investorom konzultujeme iba tie veci, o ktorých vieme, že sú dôležité a môžu mať vplyv na celkový výsledok, prípadne na úžitkové vlastnosti stavby, alebo jej cenu (napr. vykurovanie, alebo iná časť stavby, alebo technológia).

5. KROK : Po odovzdaní projektu a jeho prevzatí zo strany investora vystavíme faktúru za práce a služby vykonané podľa zmluvy o dielo.
Ako doplnkové služby (príslušenstvo) ponúkame samozrejme aj autorský dozor na stavbách počas výstavby. Vedenie stavby aj investor sa môže na nás obrátiť v akejkoľvek záležitosti týkajúcej sa výstavby. Súčasťou autorského dozoru je napríklad výber farieb konkrétneho výrobcu, odsúhlasenie výstuže pred zaliatím betónom zo strany projektanta statiky, pomoc s výberom dodávateľa, alebo subdodávateľa. Geodetovi za účelom vytýčenia stavby zašleme potrebné podklady.

Ostatné všeobecné podmienky :

Každý projekt a každý klient vyžaduje od nás iný prístup, preto neposkytujeme služby v balíkoch, ani nijak inak unifikované, vždy sa snažíme venovať sa každému klientovi, alebo projektu individuálne.


Poradenské a konzultačné činnosti sú spoplatnené.


Vadou diela nie je nárok vzniknutý dodatočnou požiadavkou na zapracovanie alebo úpravu časti diela zo strany objednávateľa.


V územnom a stavebnom konaní poskytujeme záruku na bezplatné doplnenie, resp. úpravu projektu, ktorej potreba vznikne počas procesu povoľovania stavby. V prípade, že by sa jednalo o úpravu podstatnej časti projektu, budú dohodnuté individuálne podmienky.


Ako autorizovaný architekt, člen SKA, musím zo zákona (132/1992 Z.z. Zákon SNR o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch) byť poistený na škodu vzniknutú výkonom povolania. Poistenie mám platné a je na sumu do výšky škody 66.000,- €.