Zo sprievodnej správy:

Urbanisticky navrhujeme objekt osadený na západnej strane pozdĺž ulice K. Sidora fasádou v pokračovaní fasády zimného štadióna. Za hlavné priečelie považujeme južnú fasádu, ktorá je vnímaná dynamicky z nárožia ulíc Radlinského a K. Sidora. Ideovo navrhujeme využitie jednoduchého a nenáročného prvku - výsadby veľkej plochy okrasných tráv, ktorá akoby sa vylievala z budovy ako voda. Trávy, rastúce pri vode a vlniace sa vo vetre pozývajú a sprevádzajú návštevníka na ceste k vode. Riešenie je lacné, efektné a málo náročné na údržbu. Zvlnená markíza vstupu je ako silueta hôr v okolí mesta, zároveň sa zhovára s oblúkom zimného štadióna

Naznačujeme etapovitý vývoj urbanistického bloku v budúcnosti. V severnej časti územia nechávame koridor pre budúce sprístupnenie zimného štadióna - po zrealizovaní zamýšľaného rozšírenia areálu od plavárne smerom na východ, pretože v tomto prípade prepojenie ul. Radlinského so zimným štadiónom zanikne. Vstup do 1.PP navrhujeme v polohe, ktorá umožní z jedného miesta v budúcnosti sprístupniť aj potenciálne rozšírenie areálu a vytvorí podmienky pre vznik predpoliua vstupu - v strede, v južnej časti územia.

Keďže hlavným predmetom zadania je plaváreň, mimo riešené územie sme sa zaoberali iba plochami v dotyku s ulicou Radlinského (parkovanie autobusov a chodníky) v rozsahu 112 m2. Konkrétnou funkciou, ktorá bude v budúcnosti umiestnená východne od plavárne sa nezaoberáme, pretože dnes nie je známa konkrétna potreba rozvoja zo strany mesta a jeho obyvateľov.

Peší koridor pre návštevníkov plavárne i štadióna navrhujeme krytou promenádou v úrovni suterénu, využiteľnou potenciálne aj ako parter pre vybavenosť v prípade budúceho rozšírenia areálu.
Wellness navrhujeme na jednej úrovni s bazénmi a to z dôvodu bezbariérovosti. Takto je možné kúpiť si vstupenku len na plávanie, alebo len pre wellness, alebo kombinovanú. Prístupový systém potom umožní zaplatené vstupy. Športovec sa pohybuje v budove len na jednej úrovni.
Pretože nie je predpoklad, že z ľadovej plochy sa športovci preoblečú priamo do plaviek, nenavrhujeme priame dispozičné napojenie budov plavárne a štadióna, ale navrhujeme energetické prepojenie budov. Navrhujeme využiť odpadové teplo z chladenia ľadovej plochy štadióna na ohrev vody v bazénoch, alebo na vykurovanie plavárne.

Navrhujeme nerezové bazény v zmysle požiadaviek s hĺbkou 1,4 m a šiestimi 25 m dlhými dráhami, tréningový bazén a malý detský bazén. K bazénom navrhujeme strojovňu s výškou 3,5 m s vyrovnávacou nádržou 30 m3 s účinnou výškou 1,5 m s tromi technologickými obvodmi, pretože každý bazén požaduje inú teplotu a frekvenciu výmeny vody.
Parkovanie autobusov nebolo v pôvodných súť. podmienkach nárokované, preto ho navrhujeme len okrajovo. Do hlavného parkoviska využívame existujúci vjazd z ulice K. Sidora, na ktorej zachovávame mladú alej. Umožňujeme kontrolovaný vjazd (platené parkovanie, pre návštevníkov plavárne zdarma). Garážové parkovanie pod budovou nenavrhujeme z ekonomických dôvodov.

Predložený návrh dbá o hospodárnosť výstavby i prevádzky. Navrhujeme jednoduché tvary, lacné konštrukcie a efektívnu dispozíciu s minimalizáciou chodieb. Berieme vážne požiadavku použiť bežne dostupné materiály, aby bolo možné stavbu zrealizovať za primerané náklady.
V plavárni navrhujeme spoločné šatne, čo rozhodujúcim spôsobom zvyšuje vyťažiteľnosť zariadenia (môže prísť aj nerovnaký počet mužov a žien). Brodisko navrhujeme tak, aby sa dalo obísť imobil. vozíkom. Navrhujeme oddelene špeciálnu šatňu pre imobilných, s vozíkom do bazéna (špecializovaná pomôcka).
Vizualizácie: Rendersystem, B. Bystrica