Youtube: 2015-11-03 Slovo pre verejnosť MsZ BB Ing. arch. Tomáš Sobota k zrušeniu UHA BB

Vážený pán primátor, Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, ctení prítomní. Využil som možnosť prihlásiť sa do sekcie Slovo pre verejnosť ako aktívny občan a architekt. Dovoľte mi, aby som sa krátko predstavil. Som rodený Bystričan, v roku 1998 som doštudoval FA STU BA, kde som skončil odbor Urbanizmus. Od roku 2003 som autorizovaný architekt SKA. Som členom SAS, v roku 2009 som sa spolupodieľal na organizácii projektu Re:Present BB. Pracujem ako slobodne povolaný, autorizovaný architekt, pôsobím v B. Bystrici a okolí. Od roku 2013 pracujem aj ako člen výboru SKA pre súťaže a verejné obstarávanie. Etický poriadok SKA priamo vyzýva architekta k tomu, aby bol aktívnym občanom a aby sa zaujímal o spoločenské a kultúrne dianie vo svojom okolí.

Od roku 2006 som spolu s niekoľkými občanmi členom neformálnej iniciatívy s názvom Občania mestu, ktorá má za cieľ zvyšovať participáciu občanov, zvýšiť ich informovanosť, prispievať k transparentnosti samosprávy nášho mesta. Ako architekt pôsobiaci v našom meste, chcel by som sa vyjadriť k predloženému bodu rokovania o zrušení UHA ako rozpočtovej organizácie mesta. Nikto ma sem neposiela, nikto mi nediktoval tieto slová, nezodpovedám sa žiadnej politickej ani ekonomickej skupine.

Pamätám sa na ÚHA Mesta Banská Bystrica v časoch keď som ešte študoval, ako na naozaj kreatívne štúdio, ktoré má za cieľ zveľaďovať naše mesto. Podľa slov starších kolegov, UHA malo svoj význam v časoch bývalého režimu a svoju funkciu plnilo dokonale. Po nástupe spoločenských zmien došlo aj k zmenám organizačno-právnym.

Architektonickú obec mesta už dávno trápi, že UHA je uzatvorené a prestalo komunikovať s takmer stovkou architektov, ktorí bývajú alebo pôsobia v B. Bystrici. Pamätám sa na mnohé sťažovania kolegov, že prečo je to takto a prečo UHA nemá zodpovednosť za svoje rozhodovanie. Áno, UHA nie je orgánom dotknutým v stavebnom konaní a nemá tak potrebné kompetencie a zodpovednosť.

Zazneli aj pochybnosti o odbornosti pri rôznych pripravovaných investíciách, ktoré namietali aj občania mesta, aj v petíciách, aj v pripomienkach k novému územnému plánu. Ako príklad uvediem Výstavbu v parku pod Pamätníkom SNP, výstavbu THK 100, a tiež problémy súvisiace s novým územným plánom, o ktorom zatiaľ vieme, že jeho schválenie je považované v proteste krajského prokurátora za protizákonné na základe protizákonne vydaného Súhlasného stanoviska v zmysle §25 Stavebného zákona. Keďže schválenie nového UPN ešte skúma okresná prokuratúra, viac nemôžem a ani nechcem vyjadrovať sa k tejto téme.

Občanov trápi, že praktiky územného plánovania v našom meste pôsobia manipulatívne, a verejnosť sa tak pomerne málo zapája do procesov územného plánovania. Sú známe prípady, kedy zástupcovia UHA, ktorí mali chrániť záujmy zdravého a udržateľného rozvoja mesta naopak chránili zámery investorov, čo nie je z pohľadu rozvoja mesta ani konštruktívne a ani etické. Je ťažké definovať, čo je to tzv. spoločenská objednávka, ale nie je možné podriaďovať rozvoj mesta záujmom úzkych skupín investorov bez širšieho spoločenského profitu.

Pretože za obdobie mojej praxe mám s územným plánovaním v našom meste aj osobné skúsenosti, mám záujem podporiť predložené uznesenie na zrušenie UHA ako rozpočtovej organizácie mesta a vyjadriť presvedčenie, že mesto môže vykonávať kvalifikovanú a kvalitnú správu územia aj za odlišného organizačno-právneho stavu aký je v súčanosti v Banskej Bystrici. Ako pozitívny príklad by som chcel uviesť susedné mesto Zvolen. Pre mesto Zvolen pracujem už dlhší čas na viacerých zákazkách, môžem intenzívne komunikovať s MsÚ vo Zvolene a mám skúsenosti ako funguje mesto bez samostatného UHA, pričom má „len“ odbor územného plánovania, teda organizačnú zložku MsÚ, ktorú Banská Bystrica už dávno má. Vo Zvolene je vedúci odboru územného plánovania zvaný aj „hlavný architekt“. Mesto Zvolen obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu a uzemnoplánovacie podklady výlučne externe, odborne spôsobilými osobami – architektmi, pričom pri mnohých urbanistických počinoch využilo aj štatút súťaže návrhov, napríklad pre pripravovaný Mestský park Horné Lanice, alebo územie Bariny, v ktorej súťaži som bol porotcom. Mesto takto hľadá a nachádza aj kvalitu urbanizmu, kvalitu rozvoja, nie len jeho kvantitu. Obstarávanie je transparentné, zbavené klientelizmu a korupcie. Všetky zákazky som získal v súťaži návrhov, resp. v obchodnej súťaži v konkurenčnom trhovom prostredí. Prajem si a verím že nie som jediný, aby podobne fungovala správa rozvoja územia aj v Banskej Bystrici. Zrušenie UHA mesta Banská Bystrica ako rozpočtovej organizácie a jeho začlenenie do štruktúry MsÚ k tomu určite prispeje.

Verím, že rozhodnutie p. primátora, ktorý na schválenie navrhol uznesenie o zrušení samostatnej rozpočtovej organizácie UHA mesta, podporíte a podporíte tým aj transparentnosť, ekonomickú efektivitu a taktiež personálne skvalitnenie menežmentu územia nášho mesta. Odporúčam pri začleňovaní štruktúr UHA do štruktúry MsÚ brať do úvahy fakt, že v zmysle §62 stavebného zákona jediný orgán, ktorý má posúdiť súlad navrhovanej stavby s nadradenou dokumentáciou je stavebný úrad. Stavebný zákon v súčasnosti platný nemá vo svojej terminológii žiadne UHA, ani odbory územného plánovania.

Dovoľujem si upozorniť, že po presunutí pracovnej náplne UHA Mesta Banská Bystrica bude možné efektívne využiť aj usporené finančné prostriedky za účelom zvýšenia kvality územného plánovania v našom meste, napríklad aj inštitútom súťaží architektonických alebo urbanistických návrhov. Alfou a omegou fungovania bude kvalitné personálne obsadenie odboru ÚP na MsÚ. Ako člen výboru SKA pre súťaže a verejné obstarávanie ponúkam týmto nášmu mestu pomocnú ruku. Som pripravený podieľať sa na skvalitnení, stransparentnení a zefektívnení urbanizmu nášho mesta.

Ďakujem, za priestor, ktorý mi bol touto formou poskytnutý, prajem Vám príjemný zvyšok rokovania.

Ing. arch. Tomáš Sobota, 3.11.2015