Predmetom projektu bol návrh rozšírenia existujúcich priestorov hasičskej zbrojnice v obci Poniky formou prístavby a modernizácie existujúcich priestorov vrátane návrhu úprav jej bezprostredného okolia. Dnešný objekt zbrojnice už nespĺňa moderné prevádzkové nároky a jeho prestavba a prístavba sa stáva v zmysle nových požiadaviek aktuálnou.

Po konzultácii s KR HaZZ Banská Bystrica, ktoré koordinuje krajskú činnosť spojenú s programom „Plošné rozmiestnenie síl a prostriedkov HaZZ a OHZ na území SR – sídla hasičských staníc a hasičských zbrojníc“ boli upresnené nároky na budúce prevádzkové priestory Obecného hasičského zboru Poniky. V existujúcej budove obecného úradu sa v súčasnosti nachádza jedno kryté stojisko pre hasičskú cisternu LIAZ v jednej z dvoch garáží priamo v budove OÚ. Jedna garáž slúži pre parkovanie autobusu Karosa, ktorý patrí obci Poniky a druhá slúži pre obecný hasičský zbor. Táto garáž je zároveň aj priestorom posádky, resp. plní úlohu skladu príslušenstva a výstroje, čo je z pohľadu pohotovosti zásahu nevyhovujúce a priestorovo veľmi obmedzené riešenie.

Budova OÚ je vybavená taktiež vežou na sušenie hadíc o vnútornej výške cca 11,0 m, ktorá sa nachádza na východnom rohu objektu. Vežu na sušenie hadíc navrhujeme zachovať a využiť pre rovnaký účel aj po jej modernizácii.

Vzhľadom na navrhovanú prevádzku a budúce dispozičné riešenie zbrojnice bude potrebné na existujúcom objekte vykonať stavebné úpravy vedúce k skvalitneniu priestorov, ktoré využíva hasičský zbor. Jednou z úprav bude aj potrebná výmena stojiska autobusu za hasičské a opačne, pretože navrhujeme prístavbu k juhovýchodnej fasáde budovy OÚ.

V rámci projektu je navrhované aj rozšírenie spevnenej plochy pred budovou OÚ o plochu pred novonavrhovaným vjazdom do garáže OHZ o celkovej výmere 81 m2 Táto plocha bude slúžiť pre vjazd a výjazd osobných vozidiel OHZ v čase poplachu.

Dátum PD: December 2008, realizácia : 2012

Investor: Obec Poniky, Malá Strana 32, Poniky