Súťaž pasáž Beniczky

Umiestnenie : Návrh sa neumiestnil.
Vypisovateľ : LOVIZA, s.r.o., Banská Bystrica
Riešiteľ : ing. arch. Tomáš Sobota
Účelom súťaže bolo získať najlepší ideovo-architektonický návrh pre pretvorenie priestoru pozemkov Beniczkého domu na Námestí SNP Dátum spracovania : 01/2004
1.Zdôvodnenie základných ideových, funkčných a kompozičných princípov navrhovaného riešenia

1.1 Idea
Základy ideového riešenia sú položené na vnímaní priestoru pasáže Benického domu, jeho známej dávnej a zložitej histórie, ktorá je nerozlučne spätá s históriou mesta a celého regiónu. Drvivá väčšina pôvodnej mestskej štruktúry je zložená z útvarov podobných dvoru Benického domu. Princíp zadného dvorného traktu sme prijali za overené pravidlo, ktoré generuje koncept budúceho využitia pozemku až po Krížnu ulicu. Na princípe obojstrannej pasáže sme založili celkový koncept. Tak, ako pasant vníma existujúce objekty v hodnotnom dvore samotného objektu Benického domu po vstupe z ústredného priestoru mesta, tak pasáž prerastá cez skľudnený priestor do novodobej štruktúry založenej na rovnakom princípe a vyúsťuje vo frekventovanom verejnom koridore – Krížnej ulici. Tento spôsob nám umožnil maximálne využiť územie v rámci daných podmienok s prihliadnutím na viaceré vstupné faktory, ako :

preslnenie a presvetlenie okolitých objektov,
etický princíp nízkej podlažnosti, ktorý sme si stanovili vzhľadom na MPR
okolité objekty a využitie ich fasád (Biskupský úrad)
nevyhnutnosť vybudovania statickej dopravy
vnucujúce sa líniové usporiadanie pozemkov vzhľadom na väzby k okolitým štruktúram centra mesta (MHD, peší, a pod.)
Architektonické pojednanie navrhovanej novodobej štruktúry v modernom dizajne považujeme za jediný správny prístup, vzhľadom na fakt, že celé mestá boli budované po stáročia živelne, prelínajú sa v nich mnohé slohy a štýly. Každá doba, ktorú ľudstvo prežilo, zanechala vlastnú, charakteristickú a vo väčšine prípadov nezameniteľnú stopu na tvári prostredia. Týmto princípom vnímame aj dnešnú dobu a navrhujeme objekty v jednoduchom modernom štýle, no vyhýbajúce sa minimalizmu. Navrhované riešenie sa snaží vyhnúť sa zásahom, ktoré by mohli pôsobiť deštruktívne na historické štruktúry v území, Benického dom nevynímajúc.

1.2 Funkcia
Funkčná schéma novej časti pasáže
Funkčná náplň územia je voľne vygenerovaná zo zámeru, ktorý vyhlasovateľ spomína v súťažných podmienkach a doplnená o niektoré podružné priestory. Usporiadanie a vzájomná komunikácia priestorov je rozložená podľa možnosti čo najlogickejšie vzhľadom na charakter a stav územia. V existujúcom dvore historického Benického domu sú situované atraktívne priestory pre umelecké remeslá, priestor parteru je pojednaný historizujúco, je tu navrhnutý mobiliár pre peších pasantov. Niektoré z objektov, ktoré patria k tým mladším, sú odsúdené na rekonštrukciu v duchu mierne historizujúcom tak, aby sa dosiahlo primeraného efektu. Starší dvor končí pri vjazdoch a pešom vstupe z Hornej Striebornej ulice. Vstup tvorí pomyselný medzník medzi starou a novou štruktúrou pasáže. V týchto miestach pasáž plynulo prerastá do ústredného priestoru, akoby mikronámestia, ktoré je rozvinuté okolitými funkciami – park na východnej strane – oddychová zóna, zároveň priestor pre konanie malých kultúrnych podujatí, ktorý je spriahnutý s interiérom (flexibilne sa prispôsobujúce zariadenie využiteľné pre napr. premietanie krátkych filmov, hudobné podujatie – pódium s možnosťou prekrytia – exteriérová expozícia sôch, detské akcie a podobne). Z miesta otvoreného priestoru sa pasáž opäť zužuje do priestoru obojstranne využitého – polyfunkčného. Na východnej strane tvorí pasáž hotel s reštauráciou, ktorá je funkčne previazaná so spomínaným kultúrnym zariadením, na strane západnej prevádzky služieb, prípadne obchodné priestory. Vo vyšších podlažiach západného traktu sa nachádzajú priestory pre administratívu (prenajímateľné kancelárie) a priestory pre bývanie (dve nadštandardné b.j.). Hmotový akcent v priestore novej pasáže tvorí premostenie východného a západného traktu, ktoré patrí administratívnemu využitiu. Premostenie vrcholí v geometricky nepravidelnej hmote viacfunkčného priestoru, ktorý sa nachádza v IV. NP Tento priestor je využiteľný pre rôzne príležitosti (do max. 100 osôb), akými sú semináre (napr. spojené s ubytovaním v hoteli), minikonferencie, premietanie, digitálne telemosty a pod. a je môže slúžiť aj pre hotelovú, aj pre administratívnu prevádzku. Ku svojmu koncu v blízkosti Krížnej ulice sa pasáž mierne otvára a získava priestor pre umiestnenie voľnočasových aktivít. Umiestnili sme sem malú, dynamicky stvárnenú kaviarničku a v podzemí uvažujeme s nočným klubom. Takto bude eliminovaný jeho negatívny vplyv na okolie. Pri navrhovaní funkčných zložiek územia sme sa snažili dosiahnuť takej organizácie územia, ktorá bude podľa možností priestoru bezkonfliktná (napr. keď prebieha kultúrna akcia, môže byť zároveň akcia v nočnom klube a v parku je relatívny pokoj). Vzhľadom k tomu, že súťažný návrh len načrtáva koncept riešenia územia, dovoľujeme si upozorniť, že funkčné využitie, jeho zložky, vzájomný pomer funkcií môžu byť konkretizované tak, ako si to vyžiada situácia potrieb a možností.
Funkčné poslanie priestorov v parteri existujúcich objektov (dvor Benického domu) je pojednané vytvorením atraktívnych priestorov autentických remeselných dielní. Výber remesiel dokumentuje výkres č.3 – Parter, pričom tento výber nie je záväzný (môžu byť vybraté remeslá podľa kvalifikovaných kritérií vyhlasovateľa). Ako doplnkovú funkciu k remeselnej výrobe považujeme za vhodné pričleniť občerstvenie – v tomto prípade cukráreň (ktorých v meste chýba) a priestor pre prezentáciu umenia (máme na mysli umenie ľudovej kultúry Slovenska), ktoré je s remeslom späté celkom prirodzene. Celkovo je parter adekvátne pojednaný aj architektonicky.

1.3.Kompozícia územia
Kompozičný princíp, ktorý navrhovaná štruktúra uplatňuje vzišiel zo základného princípu líniového rozvoja pasáže, ktorý je inšpirovaný historickými štruktúrami dvorov v celom Námestí SNP, Dolnej ulice a podobne. Základom kompozície je teda líniová kompozičná rozvojová os, ktorá sa začína na Námestí SNP vstupom do Benického domu, vrcholí v navrhovanom mikronámestí a končí sa v pomerne rušnej Krížnej ulici, resp. opačne. Kompozičná os končí vo fasáde objektu ŠVK, čo by zdanlivo mohlo byť negatívne. Návrh však využíva v týchto miestach skôr opačný pohyb – smerom k námestiu – ktorý je dostatočne dynamizovaný priestorovým usporiadaním hmôt. Perceptuálne je kompozícia rozvíjaná na spomenutej osi za pomoci dôležitých bodov – akcentov – dôrazov. Funkčný dôraz vzniká využitím historického dvora Benického domu – umiestnenie starých remeselníkov v priestoroch parteru. Kompozične je tento priestor podporený pojednaním dlažby a mobiliáru. Najvýznamnejší architektonický akcent je hmota nad premostením novonavrhovaných traktov pasáže – sklenená (viacmenej) beztvará hmota viacfunkčnej sály v IV. NP. Nemenej dôležitý sa javí akcent zo strany Krížnej ulice – celková dynamizácia priestoru za pomoci hmôt, strešných plôch, presklení a tvaru kaviarne prispeje k intenzívnemu vnemu pasáže z tejto strany. Hlavná kompozičná os je podporená v riešení dlažieb, členením dlažieb v jednotlivých častiach priestoru pasáže, zeleňou, mobiliárom (lampy, lavičky a podobne). Zvolená kompozícia sa nestavia do rozporu s iným použitým architektonickým nástrojom – kontrastom (staré – nové). Stará a nová štruktúra totiž nie sú v tesnom susedstve a tým sa vyhýbajú nežiadúcemu konfliktu, ktorý by mohol poškodiť pamiatkové prostredie MPR mesta Banská Bystrica. Novodobý architektonický dizajn objektov je však (ako bolo vyššie spomenuté) prípustný – predstavuje stopu dnešnej doby v území. Ako významný fakt, ktorý nás viedol k vybudovaniu obojstrannej pasáže je skutočnosť, že týmto spôsobom bude mať pasáž obojstranne esteticky pojednaný priestor. Pokiaľ by mal na pozemku stáť monoblok, bolo by pomerne dosť obtiažne ho výtvarno-architektonicky účinne včleniť do územia.

1.4.Architektonické riešenie
Architektonické riešenie novonavrhovanej výstavby je založené na princípe kontrastu, v tomto prípade kontrastu nové > staré. Ako už bolo spomenuté, tento princíp sme prijali za jediný správny vzhľadom na stáročia prebiehajúci princíp. Každá doba v našom prostredí zanechala svoju vlastnú stopu – kultúrnu, architektonickú, sociálno-ekonomickú a podobne. Preto nechávame aj dnes navrhovanú výstavbu vyniknúť v kontraste so svojími staršími susedmi. V parteri navrhujeme materiálové riešenie, ktoré umocňuje spomínaný kontrast tým, že prerastá vo svojej historizujúcej forme do novej štruktúry (kameň v kombinácii s presnými modernými materiálmi). Zariadenie „mestského“ mobiliáru navrhujeme naopak v modernom jednoduchom nevtieravom dizajne (osvetlenie, lavičky a pod.) a tým sa uplatňuje rovnaký princíp v opačnom garde. Materiálové riešenie budov, farebnosť fasád je navrhnutá tak, aby nedošlo k nežiadúcemu (podľa nás) sklzu ku gýču. Parter je pojednaný rozložitými preskleniami, čím sa opticky podporí vnem priestoru ako verejného (poloverejného) zariadenia vo svojej podstate. Vrchné dve podlažia hotelového traktu sú zahalené do členitého plášťa v sivom stvárnení (kamenný obklad, umelý kameň, prípadne lacnejší obklad z cetris dosák a podobne). Členenie fasád má za cieľ dosiahnuť optimálne merítko objektov voči prostrediu, v ktorom sa nachádzajú. Vrchné podlažie západného traktu – obytné – je zahalené do tradičného materiálu – dreva (prijateľné v akejkoľvek forme), ktoré sa používalo v našich končinách od dávnoveku. Takto oddelená fasáda tvorí akoby „(polo)penthouse“ na vrchole objektu. Navrhovaný tvar zastrešenia sa nám javí ako ekonomicky prijateľný a zároveň bezkonfliktný. Pod takto pojednanou strechou sú využiteľné plnohodnotné priestory (hlavne v porovnaní s podkrovím). Atypický tvar sály v IV.NP vznikol ako snaha o vytvorenie atraktívneho exkluzívneho priestoru, ktorý by mohol byť využiteľný pre širokú škálu účelov pre rôznych klientov.
Konštrukčne je stavba navrhovaná ako skeletová s využitím moderných poznatkov v oblasti statiky a stavebnej fyziky. Sála v IV. NP má vlastný samonosný statický princíp zastrešenia.

2.Developerské odôvodnenie navrhovaných prevádzok
Vzhľadom k faktu, že vyhlasovateľ súťaže v podmienkach uvádza niektoré funkcie, ktoré by bolo vhodné do územia začleniť, snažíme sa o umiestnenie každej z týchto funkcií aspoň v najmenšom možnom rozsahu. Za najmenej vhodnú funkciu v tomto priestore považujeme trvalé bývanie, preto tvorí z celkového stavebného objemu len zanedbateľnú časť. Do priestoru sme začlenili :

prechodné ubytovanie – hotel o kapacite cca 36 postelí (7×2-posteľová izba + 2x apartmán) rozšírený o možnosť využiť viacfunkčnú sálu
administratívu – kancelárske plochy o výmere cca 500 m2
bývanie – 2 nadštandardne veľké b.j.
stravovanie – reštauráciu s terasou
oddychovú zónu – park
služby – priestor na západnej strane nového parteru
Funkčné spektrum sme rozšírili o :
voľnočasové aktivity – kaviareň, night club
kultúrny mikropriestor – využiteľný rôznym spôsobom (aj komerčne)
viacfunkčnú sálu – využiteľnú v spojení s hotelom, či aj úplne nezávisle (prenájom sály subjektom za účelom seminárov a pod.)
Možnosť, ktorá umožní vstúpiť kultúre do priestoru pasáže považujeme za jednu z hlavných predností navrhovaného riešenia. Oproti tomu vybudovanie night clubu (ktorých nie je až tak málo) považujeme skôr za možnosť na okraji záujmu, no v návrhu s ňou uvažujeme ako s doplnkovou funkciou.

3.Etapizácia výstavby
Výstavbu celej pasáže možno rozdeliť na niekoľko základných etáp :
0 – úprava parteru existujúceho historického objektu Benického domu
A – Prípravná etapa – vybudovanie prístupov, vjazdov, podzemného parkoviska, úprava územia, technické priestory v podzemí, príprava inžinierskych sietí, vymiestnenie trafostanice z územia
B – Výstavba parku, oddychovej zóny, kultúrneho priestoru, spevnených plôch
C – Hotel a reštaurácia
D – Služby, administratíva, bývanie, premostenie pasáže
E – Kaviareň, Night club
Prvé dve etapy výstavby musia predchádzať ostatným trom, ktoré je možné zrealizovať v ľubovoľnom poradí. Tento fakt môže výrazne prispieť k úspechu celej realizácie pasáže.

4.Väzby na priestor pešej zóny na námestí SNP a prepojenosť s ulicami
Priestor pozemku za historickými objektami Benického domu je pomerne dobre situovaný vzhľadom na pomerne vysokú frekvenciu peších v tejto lokalite. Rovnako ako Námestie SNP, k úspechu mikropriestoru prispieva blízkosť Strieborného Námestia, ktoré sa stalo dopravným uzlom MHD a PHD a tým aj dôležitým cieľom peších. Tento fakt robí z prechodnej pasáže cez Benického dom až do Krížnej ulice potenciálne pomerne frekventovanú trasu. Za týchto predpokladov sa dá počítať s tým, že bude dosiahnutá dostatočná kadencia návštevnosti priestoru pasáže, ktorá zabezpečí ekonomický efekt. Dopravné napojenie pasáže na Hornú Striebornú je veľmi dôležitým bodom, vhľadom na fakt, že z iného miesta prakticky nie je možné pasáž napojiť na cestný dopravný systém. Ako napojenie pre peších pasantov bude tento bod slúžiť viacmenej ako doplnkový. Pre lepšie využitie priestoru pasáže a za účelom zníženia miery konfliktu pešej dopravy s automobilovou v miestach pasáže sme si v návrhu dovolili uvažovať s upravením vjazdu z Hornej Striebornej cez parkovisko OTP Banky. Veríme, že majiteľ tohto pozemku bude v tejto veci ústretový a umožní bezproblémovú realizáciu tohto dopravného detailu.

5.Odhad nákladov na realizáciu
Na základe navrhovaného objemu výstavby v jednotlivých etapách výstavby možno v tomto štádiu rozpracovanosti stanoviť výšku nákladov na realizáciu len orientačne.
Odhad nákladov na realizáciu jednotlivých etáp :
0 – úprava parteru existujúceho historického objektu 10,8 mil. Sk (vrátane II.NP – odhad)
A – Prípravná etapa 38,6 mil. Sk
B – Výstavba parku, kultúrneho priestoru, spevnených plôch 18,2 mil. Sk
C – Hotel a reštaurácia 58 mil. Sk
D – Služby, administratíva, bývanie, premostenie pasáže 67 mil. Sk – z toho bývanie 7,2 mil. Sk
E – Kaviareň, Night club 6,8 mil. Sk
IDEOVÉ A KOMPOZIČNÉ RIEŠENIE
Súťažný návrh rieši novonavrhovanú výstavbu v záujmovom území po asanácii existujúceho objektu kina Hviezda, ktorý je po stavebnotechnickej stránke nevhodný na ďalšie využitie a ani jeho konštrukcie nie sú vhodné pre využitie zaťažením od nových stavebných prvkov. Navrhovaná výstavba je zhmotnená do dvoch samostatných blokov – Bloku A, ktorý je súčasťou uličnej zástavby Skuteckého ulice a dopĺňa jej uličnú čiaru a Bloku B, ktorý je ako samostatne stojaci objekt vložený do dvornej časti bloku A. Dva bloky, ktoré predstavujú dve architektonické a zároveň i dva funkčno-prevádzkové celky, ktoré na seba nadväzujú.
Blok A je polyfunkčný, má dve podzemné parkovacie podlažia, dve podlažia vybavenosti a jedno – strešné podlažie obytné.
Blok B je monofunkčný – jedná sa o obytný monoblok, ktorý má vlastné podzemné parkovanie a má dve obytné podlažia a obytný penthouse.

Pred začatím riešenia úlohy sme si stanovili základné ideové pravidlá, z ktorých návrh vychádza :

1.Dramaticky neprekročiť okolitú podlažnosť a dodržať požadované parametre stavby
Tak, ako bolo stanovené v podmienkach súťaže, nezdá sa nám žiadúce územie zastavať privysokými stavbami a to predovšetkým vzhľadom na charakter okolitej výstavby a na požiadavku KPÚ o zachovanie prezentácie historických stavieb v území. Návrh preto prihliada na merítko a uličná fasáda bloku A je dvojpodlažná, tretie podlažie v pohľade tvorí strecha a blok B má dve nadzemné podlažia a penthouse, ako moderné riešenie, ktoré nebude siahať privysoko nad existujúce stredoveké hradby.

2.Vysporiadať sa prijateľne s terénnymi danosťami územia
Keďže presný rozsah funkčného využitia územia nebol v súťažných podmienkach jednoznačne definovaný, zdá sa nám príhodné také riešenie objektov, ktoré rešpektuje pomerne zložitý terén územia. Aj preto je stavba pôdorysne rozdelená do dvoch blokov, ktoré majú odlišné (aj keď nadväzujúce) výškové usporiadanie. Vysunutím obytného bloku B do zadnej polohy sa zabezpečí vyššie súkromie bývania, ktoré v centre mesta obvykle absentuje.

3.Zachovať požadovanú priestorovú prezentáciu hradieb a obuvníckej bašty
Ako už bolo spomenuté v bode 1. návrh sa snaží podriadiť požiadavkám KPÚ, ktoré sú súčasťou súťažných podmienok. Za účelom umocnenia vnímania existujúcich historických stavieb, resp. ich uvoľnenia v priestore dochádza k úpravám v existujúcej zeleni a pôdorysné riešenie navrhovaných stavieb je také, že na severovýchodnej a na severozápadnej strane pozdĺž hradieb necháva voľné priestranstvo, ktoré bude poskytovať priestor pre peší a občasný pohyb automobilov. Na severozápadnej strane je možné v budúcnosti (po prípadnej urbanizácii parciel na strane Kollárovej ulice) existujúce hradby zapojiť do organizmu celkového konceptu. Vnímanie historických prvkov v území bude umocnené aj navrhovaným využitím vonkajšej terasy (môže byť krytá) pre usporiadanie malých kultúrnych akcií (koncertov a pod.). Zelená komunikačná zóna, ktorá je vynechaná na severovýchodnej strane pozdĺž hradieb je akousi paralelou s niekdajšou historickou cestou, ktorá viedla poza stredoveké hradby smerom nahor na Jesenský vŕšok.

4.Vjazdom automobilov do podzemného parkoviska nenarušiť pešiu trasu Skuteckého ulice
Peší chodník Skuteckého ulice tak, ako funguje dnes tvorí dôležitú tepnu významnej ulice (Skuteckého) s väzbami až na Námestie SNP. Z tohto dôvodu sa nám zdalo primerané zachovať jeho peší charakter a hľadali sme riešenie vjazdu a výjazdu vozidiel, ktoré by mu vyhovovalo. Zabratie dnešného zeleného pásu za účelom zriadenia vjazdu a výjazdu je optimálne aj z hľadiska riešenia dopravy v ulici.

5.Podľa možnosti zachovať hodnotnú (nie všetku) vysokú zeleň Podľa selekcie v území sa návrh aj kvôli kompozičným princípom vzťahujúcim sa na pamiatkovú ochranu snaží o záchranu niektorých existujúcich drevín. (2ks sochor, 1 ks Pagaštanu). Z uvedených dôvodov naopak požaduje výrub drevín, ktoré tienia výhľadom a priehľadom (napr. 1Ks hrabu, 1ks orecha a 1ks jaseňa) na baštu. Jedná sa teda o kompozičnú selekciu s prihliadnutím na fakt, že vzrastlá zeleň má niekoľko desiatok rokov a novovysadená zeleň je primladá a dlho trvá kým sa zapojí.

6.Doplniť uličnú čiaru Skuteckého ulice za súčasnej dostatočnej atraktivity navrhovaného riešenia a za dodržania stanovených podmienok
V dnešnej dobe je na mieste styku riešeného územia s uličnou čiarou Skuteckého ulice tak ako je definovaná v súťažných podmienkach prieluka. Návrh stavby bloku A dopĺňa na juhovýchodnej strane uličnú čiaru na 3 dĺžky stavbou a pocitovo – ukončujúcim rámom aj v mieste, kde je navrhovaná zelená zóna pozdĺž hradieb. Uličná čiara teda bude doplnená na úroveň objektu Skuteckého 1. Fasáda je členená, pričom vytvára viaceré hmoty tak, aby bola splnená podmienka dodržania založeného merítka v priestore ulice. Atrakciou riešenia je uzavretá pasáž – dvorana – navrhnutá v stredovej osi bloku A kolmo na ulicu. Táto je ústredným priestorom bloku A, z tohto miesta je sprístupnený väčší počet obchodných prevádzok a taktiež je možné odtiaľto vystúpiť na II.NP. Nad dvoranou sa nachádza akcent – premostenie dvoch krídiel administratívnych priestorov.

FUNKČNÉ RIEŠENIE
Ako bolo uvedené, návrh rieši zástavbu v území v dvoch blokoch :
Blok A umiestnený na uličnej čiare Skuteckého ulice je polyfunkčný, pričom zahŕňa :
Podzemné parkovisko (ktoré môže byť zvýšením počtu podzemných podlaží aj kapacitne zväčšené, alebo znížením zmenšené) o ktorom sa uvažuje, že by mohlo byť aj verejné. Verejnú vybavenosť – V prízemí sú vytvorené priestory pre obchody a služby, ktoré sú prístupné aj cez dvoranu, niektoré aj z ulice alebo zelenej zóny. Celkom ich je 5. Dvorana môže plniť úlohu verejného priestoru (pasáže). Má výrazné presklenia na juhovýchod a severozápad. Administratívne priestory – V II.NP sú navrhnuté veľkoplošné kancelárie s príslušenstvom pre celkovo 6 kancelárskych jednotiek (firiem), ktoré by bolo možné upraviť do podoby potrebnej pre konkrétnych nájomcov. Príslušenstvo vybavenosti tvorí spoločný bufet prístupný aj pre ostatných návštevníkov uzavretej pasáže. Obytné priestory v III.NP. Byty sú navrhnuté sprístupnené pavlačovým spôsobom. Dispozične sú riešené ako jednoduché, typologicky inovatívne bývanie pre dynamických ľudí, ktorí žijú v centre mesta. Byty majú nadštandardné príslušenstvo – strešné terasy. Orientácia bytov ku svetovým stranám vyplýva z daností navrhovanej stavby a je rôzna.
Blok A má dve vertikálne komunikačné jadrá – jedno hlavné, ktoré prebieha až z II.NP a je navrhnuté ako chránená požiarna úniková cesta a jedno vedľajšie – požiarne schodisko, ktoré pokrýva I. – III. NP.
Blok B umiestnený vo vnútornej časti pozemku v kontakte s hradbami na severozápadnej hrane pozemku je monofunkčný – obytný. Má príslušenstvo v podobe parkovania, technického zázemia a pivníc v I.PP (čo zodpovedá úrovni I.NP bloku A). V I.NP sa nachádza príslušenstvo v podobe sauny a fitness miestnosti pre majiteľov bytov. Celkovo má blok B v dvoch obytných podlažiach a strešnom penthouse 18 bytových jednotiek, z ktorých každá má parkovacie miesto a pivničný priestor. Vstup do objektu je navrhnutý zo severovýchodu – zo zelenej skľudnenej zóny. Dispozičné riešenie bytov je podobné ako v bloku A – jednoduché, typologicky inovatívne bývanie pre dynamických ľudí, ktorí žijú v centre mesta. Byty v penthouse majú nadštandardné príslušenstvo – strešné terasy. Orientácia bytov ku svetovým stranám vyplýva z daností navrhovanej stavby a je rôzna.

MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE
Stavba je navrhovaná tak, aby bolo možné ju realizovať tradičnými technológiami (murovaním) bez použitia atypických náročných technológií. Na fasádach sa uvažujes použitím čistých plôch v kontraste s plochami obloženými prírodným kameňom ako paralela k historickým objektom v území. Vzhľadom na nízke sklony striech sa uvažuje s použitím plechovej krytiny z titánzinkového plechu v možnej kombinácii s keramickou pálenou krytinou.