Modernizácia ZŠ s MŠ Š.Moysesa, B. Bystrica

Projekt navrhol rekonštrukciu telocvične a modernizáciu vykurovania v budove základnej školy. Spolufinancovanie realizácie je uskutočňované z programu ROP.

Opis existujúcej stavby

Objekt základnej školy na Námestí Štefana Moysesa č. 23 v Banskej Bystrici bol postavený v 30-tych rokoch 20.- teho storočia a je v takmer pôvodnom stave. Od začiatku slúžil pre funkciu vzdelávania. V dnešnej dobe v ňom sídli Základná škola s Materskou školou Štefana Moysesa v časti Základná škola. Stavba slúži vyučovaciemu procesu ZŠ Štefana Moysesa, celkom 10 tried pre 9 ročníkov + odborné učebne, školská jedáleň s kuchyňou, telocvičňa. Stavba má vo dvornej časti detské ihrisko. Materská škola je na inom mieste v meste, aj keď je súčasťou školy ako jeden subjekt.

Objekt je v takmer pôvodnom stave, je čiastočne podpivničený. Založenie nie je presne známe, odhaduje sa založenie na základových pásoch z prostého betónu prekladaného kameňom. Konštrukčná schéma objektu je dvojtraktová s pozdĺžnymi nosnými stenami vo dvoch krídlach, ktoré vzájomne pôdorysne zvierajú uhol 135°. Steny sú murované z tehál PP. Zastrešenie je dreveným krovom stojatej stolice, pokrytie falcovaným pozinkovaným plechom, ktorého vek nie je presne známy. Objekt má vymenené výplne okenných otvorov a vstupné dvere za nové. Okná sú drevené Euro, vstupné dvere a presklenie hliníkové ako fasáda.

Existujúca telocvičňa má vnútorné svetlé rozmery 9×18 m. Má príslušenstvo v podobe šatne, wc a umyvárne WC. Nie je delené, umyváreň nemá priame vetranie. Šatňa nemá potrebné nábytkové vybavenie. Existujúca kotolňa je plynová s celkovým výkonom 360 kW. Situovaná je v suteréne, v miestnostiach, ktorých obvodové murivá sú poškodené vplyvom zemnej vlhkosti.

Navrhované dispozičné a funkčné riešenie Dispozičné riešenie objektu bude upravené v oboch objektoch nasledovne :

SO 01 – Telocvičňa – modernizácia
– Výmena povrchov v telocvični za nové, odstránenie následkov poškodenia stavby vlhkosťou, sanácia spodnej časti stavby
– dispozičné úpravy hygienického zázemia telocvične tak, aby vyhovovalo Vyhl. MZ SR č. 527/2007 a Vyhl. MZ SR č. 525/2007
– nadstavanie existujúcej náraďovne na severovýchodnom konci objektu, čo vytvorí novú miestnosť – tribúnu telocvične

SO 02 – Kotolňa – rekonštrukcia

– dispozičné úpravy existujúcich priestorov kotolne tak, aby vznikla nová kotolňa v priestoroch niekdajšieho skladu pevného paliva (0.05)
– Navrhuje sa výstavba úplne novej kotolne s výkonom cca 240 kW vrátane novej elektroinštalácie a MaR.
– Sanáciu zavlhnutých murív v priestore kotolne, drenáže, úpravy povrchov

Dátum PD: Apríl 2010, Realizácia október 2014

Investor: Zriaďovateľ školy: Rím.-Kat. cirkev – Biskupstvo Banská Bystrica

Miesto Stavby : Nám. Š Moysesa, B. Bystrica

Dodávateľ stavby : LC construct – Ing. Milan Podhora, Lučenec