POLYFUNKČNÝ OBJEKT SKUTECKÉHO 3, BANSKÁ BYSTRICA
Umiestnenie : Návrh získal 4. miesto zo šiestich prihlásených. Prvé miesto nebolo udelené. Riešiteľ :
ing. arch. Tomáš Sobota Účelom súťaže bolo získať najlepší ideovo-architektonický návrh pre pretvorenie priestoru kina Hviezda na Skuteckého ulici 3 v Banskej Bystrici.
Dátum spracovania : 06/2006
IDEOVÉ A KOMPOZIČNÉ RIEŠENIE
Súťažný návrh rieši novonavrhovanú výstavbu v záujmovom území po asanácii existujúceho objektu kina Hviezda, ktorý je po stavebnotechnickej stránke nevhodný na ďalšie využitie a ani jeho konštrukcie nie sú vhodné pre využitie zaťažením od nových stavebných prvkov. Navrhovaná výstavba je zhmotnená do dvoch samostatných blokov – Bloku A, ktorý je súčasťou uličnej zástavby Skuteckého ulice a dopĺňa jej uličnú čiaru a Bloku B, ktorý je ako samostatne stojaci objekt vložený do dvornej časti bloku A. Dva bloky, ktoré predstavujú dve architektonické a zároveň i dva funkčno-prevádzkové celky, ktoré na seba nadväzujú.
Blok A je polyfunkčný, má dve podzemné parkovacie podlažia, dve podlažia vybavenosti a jedno – strešné podlažie obytné.
Blok B je monofunkčný – jedná sa o obytný monoblok, ktorý má vlastné podzemné parkovanie a má dve obytné podlažia a obytný penthouse.

Pred začatím riešenia úlohy sme si stanovili základné ideové pravidlá, z ktorých návrh vychádza :

1.Dramaticky neprekročiť okolitú podlažnosť a dodržať požadované parametre stavby
Tak, ako bolo stanovené v podmienkach súťaže, nezdá sa nám žiadúce územie zastavať privysokými stavbami a to predovšetkým vzhľadom na charakter okolitej výstavby a na požiadavku KPÚ o zachovanie prezentácie historických stavieb v území. Návrh preto prihliada na merítko a uličná fasáda bloku A je dvojpodlažná, tretie podlažie v pohľade tvorí strecha a blok B má dve nadzemné podlažia a penthouse, ako moderné riešenie, ktoré nebude siahať privysoko nad existujúce stredoveké hradby.

2.Vysporiadať sa prijateľne s terénnymi danosťami územia
Keďže presný rozsah funkčného využitia územia nebol v súťažných podmienkach jednoznačne definovaný, zdá sa nám príhodné také riešenie objektov, ktoré rešpektuje pomerne zložitý terén územia. Aj preto je stavba pôdorysne rozdelená do dvoch blokov, ktoré majú odlišné (aj keď nadväzujúce) výškové usporiadanie. Vysunutím obytného bloku B do zadnej polohy sa zabezpečí vyššie súkromie bývania, ktoré v centre mesta obvykle absentuje.

3.Zachovať požadovanú priestorovú prezentáciu hradieb a obuvníckej bašty
Ako už bolo spomenuté v bode 1. návrh sa snaží podriadiť požiadavkám KPÚ, ktoré sú súčasťou súťažných podmienok. Za účelom umocnenia vnímania existujúcich historických stavieb, resp. ich uvoľnenia v priestore dochádza k úpravám v existujúcej zeleni a pôdorysné riešenie navrhovaných stavieb je také, že na severovýchodnej a na severozápadnej strane pozdĺž hradieb necháva voľné priestranstvo, ktoré bude poskytovať priestor pre peší a občasný pohyb automobilov. Na severozápadnej strane je možné v budúcnosti (po prípadnej urbanizácii parciel na strane Kollárovej ulice) existujúce hradby zapojiť do organizmu celkového konceptu. Vnímanie historických prvkov v území bude umocnené aj navrhovaným využitím vonkajšej terasy (môže byť krytá) pre usporiadanie malých kultúrnych akcií (koncertov a pod.). Zelená komunikačná zóna, ktorá je vynechaná na severovýchodnej strane pozdĺž hradieb je akousi paralelou s niekdajšou historickou cestou, ktorá viedla poza stredoveké hradby smerom nahor na Jesenský vŕšok.

4.Vjazdom automobilov do podzemného parkoviska nenarušiť pešiu trasu Skuteckého ulice
Peší chodník Skuteckého ulice tak, ako funguje dnes tvorí dôležitú tepnu významnej ulice (Skuteckého) s väzbami až na Námestie SNP. Z tohto dôvodu sa nám zdalo primerané zachovať jeho peší charakter a hľadali sme riešenie vjazdu a výjazdu vozidiel, ktoré by mu vyhovovalo. Zabratie dnešného zeleného pásu za účelom zriadenia vjazdu a výjazdu je optimálne aj z hľadiska riešenia dopravy v ulici.

5.Podľa možnosti zachovať hodnotnú (nie všetku) vysokú zeleň Podľa selekcie v území sa návrh aj kvôli kompozičným princípom vzťahujúcim sa na pamiatkovú ochranu snaží o záchranu niektorých existujúcich drevín. (2ks sochor, 1 ks Pagaštanu). Z uvedených dôvodov naopak požaduje výrub drevín, ktoré tienia výhľadom a priehľadom (napr. 1Ks hrabu, 1ks orecha a 1ks jaseňa) na baštu. Jedná sa teda o kompozičnú selekciu s prihliadnutím na fakt, že vzrastlá zeleň má niekoľko desiatok rokov a novovysadená zeleň je primladá a dlho trvá kým sa zapojí.

6.Doplniť uličnú čiaru Skuteckého ulice za súčasnej dostatočnej atraktivity navrhovaného riešenia a za dodržania stanovených podmienok
V dnešnej dobe je na mieste styku riešeného územia s uličnou čiarou Skuteckého ulice tak ako je definovaná v súťažných podmienkach prieluka. Návrh stavby bloku A dopĺňa na juhovýchodnej strane uličnú čiaru na 3 dĺžky stavbou a pocitovo – ukončujúcim rámom aj v mieste, kde je navrhovaná zelená zóna pozdĺž hradieb. Uličná čiara teda bude doplnená na úroveň objektu Skuteckého 1. Fasáda je členená, pričom vytvára viaceré hmoty tak, aby bola splnená podmienka dodržania založeného merítka v priestore ulice. Atrakciou riešenia je uzavretá pasáž – dvorana – navrhnutá v stredovej osi bloku A kolmo na ulicu. Táto je ústredným priestorom bloku A, z tohto miesta je sprístupnený väčší počet obchodných prevádzok a taktiež je možné odtiaľto vystúpiť na II.NP. Nad dvoranou sa nachádza akcent – premostenie dvoch krídiel administratívnych priestorov.

FUNKČNÉ RIEŠENIE
Ako bolo uvedené, návrh rieši zástavbu v území v dvoch blokoch :
Blok A umiestnený na uličnej čiare Skuteckého ulice je polyfunkčný, pričom zahŕňa :
Podzemné parkovisko (ktoré môže byť zvýšením počtu podzemných podlaží aj kapacitne zväčšené, alebo znížením zmenšené) o ktorom sa uvažuje, že by mohlo byť aj verejné. Verejnú vybavenosť – V prízemí sú vytvorené priestory pre obchody a služby, ktoré sú prístupné aj cez dvoranu, niektoré aj z ulice alebo zelenej zóny. Celkom ich je 5. Dvorana môže plniť úlohu verejného priestoru (pasáže). Má výrazné presklenia na juhovýchod a severozápad. Administratívne priestory – V II.NP sú navrhnuté veľkoplošné kancelárie s príslušenstvom pre celkovo 6 kancelárskych jednotiek (firiem), ktoré by bolo možné upraviť do podoby potrebnej pre konkrétnych nájomcov. Príslušenstvo vybavenosti tvorí spoločný bufet prístupný aj pre ostatných návštevníkov uzavretej pasáže. Obytné priestory v III.NP. Byty sú navrhnuté sprístupnené pavlačovým spôsobom. Dispozične sú riešené ako jednoduché, typologicky inovatívne bývanie pre dynamických ľudí, ktorí žijú v centre mesta. Byty majú nadštandardné príslušenstvo – strešné terasy. Orientácia bytov ku svetovým stranám vyplýva z daností navrhovanej stavby a je rôzna.
Blok A má dve vertikálne komunikačné jadrá – jedno hlavné, ktoré prebieha až z II.NP a je navrhnuté ako chránená požiarna úniková cesta a jedno vedľajšie – požiarne schodisko, ktoré pokrýva I. – III. NP.
Blok B umiestnený vo vnútornej časti pozemku v kontakte s hradbami na severozápadnej hrane pozemku je monofunkčný – obytný. Má príslušenstvo v podobe parkovania, technického zázemia a pivníc v I.PP (čo zodpovedá úrovni I.NP bloku A). V I.NP sa nachádza príslušenstvo v podobe sauny a fitness miestnosti pre majiteľov bytov. Celkovo má blok B v dvoch obytných podlažiach a strešnom penthouse 18 bytových jednotiek, z ktorých každá má parkovacie miesto a pivničný priestor. Vstup do objektu je navrhnutý zo severovýchodu – zo zelenej skľudnenej zóny. Dispozičné riešenie bytov je podobné ako v bloku A – jednoduché, typologicky inovatívne bývanie pre dynamických ľudí, ktorí žijú v centre mesta. Byty v penthouse majú nadštandardné príslušenstvo – strešné terasy. Orientácia bytov ku svetovým stranám vyplýva z daností navrhovanej stavby a je rôzna.

MATERIÁLOVÉ RIEŠENIE
Stavba je navrhovaná tak, aby bolo možné ju realizovať tradičnými technológiami (murovaním) bez použitia atypických náročných technológií. Na fasádach sa uvažujes použitím čistých plôch v kontraste s plochami obloženými prírodným kameňom ako paralela k historickým objektom v území. Vzhľadom na nízke sklony striech sa uvažuje s použitím plechovej krytiny z titánzinkového plechu v možnej kombinácii s keramickou pálenou krytinou.