Architektonická súťaž „Rímskokatolícka Cyrilometodejská bohoslovecká fakulta UK a Kňazský seminár“ v Bratislave

Vypisovateľ : Rímskokatolícka cirkev Bratislavsko-trnavská arcidiecéza
Umiestnenie : Návrh sa neumiestnil

Riešiteľský kolektív :
ing. arch. Jozef Troliga, ing. arch. Tomáš Sobota, ing. arch. Roman Kerner
Účelom súťaže bolo získať najvhodnejší urbanisticko-architektonický návrh pre komplex budov požadovaných podľa lokalitného programu.
Dátum spracovania : 02/2002
1.Idea riešenia

Ideová os sa stala hlavnou kompozičnou a dispozičnou osou celého areálu. Okolo nej sa odvíja celý dej zo Svätého písma- dej života a poslania Ježiša Krista od narodenia až po ukrižovanie, zmŕtvychvstanie ,nanebevstúpenie ,návratu Krista Kráľa a trvania večného Kráľovstva nebeského.
Nástupnej ploche dominuje Fontána zrodenia
Lebo narodil sa Vám dnes v mesta Dávidovom spasiteľ, ktorý je Kristus Pán LK 2,11
V centre vstupnej haly sa odohráva viac dejov
Ako Krst Ježiša
Keď bol Ježiš pokrstený, Hneď vystúpil z vody. Vtom sa mu otvorilo nebo a on videl Božieho Ducha, ktorý ako holubica zostupoval a prichádzal nad neho MT 3,16
Ale aj ako symbolická studňa živej vody
Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije JN 7,37
Ako hovorí písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody JN 7,38
Ale kto sa napije z vody, ktorú mu ja dám, nebude žízniť naveky. A voda ,ktorú mu dám, stane sa v ňom prameňom vody prúdiacej do večného života. JN 4,14
Átriu ,ktoré obklopujú učebne a seminárna kaplnka
Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou MK 13,26
,dominuje Stíp -svetlo symbol Krista Kráľa
Lebo ako blesk, keď sa zablysne, ožiari všetko od jedného kraja neba až po druhý, tak aj Syn človeka v svoj deň LK 17,24
taktiež je tam jazierko symbolizujúce kázne Ježiša na Genezaretskom jazere
Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si, Celý zástup stál na brehu MT 13,2
Pri vstupnej hale je fakultná kaplnka na skale symbolizuje pevnosť cirkvi
A ja Ti hovorím : Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju cirkev a pekelné brány ju nepremôžu MT 16,18
Nad átriom krížová cesta vrcholí symbolickým hrobom Ježiša Krista,ktorý vstal z mŕtvych a hlavným krížom – bremenom, ktoré vzal za nás
Riekol im: Tak je napísané, že Kristus musel trpieť a tretieho dňa vstať z mŕtvych LK 24,46
a že musí sa kázať v Jeho mene pokánie na odpustenie hriechov všetkým národom , -počnúc od Jeruzalema
LK 24 ,47
Vy ste svedkovia toho
LK 24,48
A keď ich žehnal, vzdialil sa od nich (a bol unášaný do neba)
LK 24,51

2.Širšie vzťahy
2.1.Analýza územia
Územie sa nachádza v lokalite Briežky na úpätí svahov Malých Karpát medzi Vtáčnikom, Kolibou a Ahojom. Administratívne toto územie v rozlohe cca 4,0 ha prislúcha k mestskej časti Bratislava Nové Mesto. Lokalita je situovaná na východnom okraji sektoru Koliba západne od Sliačskej pozdĺž Krahulčej ulice. Terén je zvlnený so sklonom od 13 do 20% orientovaný na východ a juhovýchod. Severnú časť tvorí lesný porast s náletovou vegetáciou, južná časť bola využívaná ako záhradkárska osada s prvkami stromovej zelene. Zo severovýchodnej strany je riešené územie ohraničené pozemkami rodinných domov prístupných zo Sliačskej, z južnej strany tvorí hranicu Krahulčia ulica. Zo západu tvoria hranicu pozemky záhradkárskej osady, severne územie uzatvára vzrastlý les.
Toto územie je vo vizuálne exponovanej polohe najmä zo strany príjazdu do zóny zvanej Ahoj (Sliačska a Lopenícka ulica) a z diaľkových pohľadov (juh, východ). Komunikačné napojenie je zabezpečené Sliačskou cestou, ktorá sa v priestore pred podnikom Figaro po asi 1000 metroch napája na mestskú radiálu – Račiansku ulicu. Z tejto strany je lokalita sprístupňovaná aj prostredníctvom linky autobusu MHD. Krahulčia ulica je tiež používaná ako skrátené prepojenie medzi Kolibou (Brusnicová, Pyrenejská ul.) a východnou časťou Bratislavy, napriek jej nedostatočným technickým parametrom (šírka, stúpanie, povrch).
Riešenie je urbanisticky komponované s ohľadom na terénne danosti, napojenia na existujúcu komunikáčnú sieť, danosti zatienenia terénnym reliefom a oslnenia územia, regulatívy využitia územia ,etapizáciu výstavby, zeleň a prírodné prostredie.

2.2. Urbanistická kompozícia

Urbanisticky návrh posúva hlavné ťažisko areálu do stredu východnej časti územia.
V severovýchodnej časti pod hranicou CHKO sa rozvíja Bohoslovecká fakulta, ktorú od východného nástupu oddeľuje dolný biokoridor.
Hlavný nástup je situovaný v ťažisku areálu a v juhozápadnej časti je umiestnený Kňazský seminár. V západnom biokoridore je umiestnené trvalé bývanie Komunity rádových sestier. Výška zástavby rešpektuje regulatív územia -15 m nad súčasný terén.
Hmotová štruktúra blokovej zástavba najlepšie vyhovuje pre splnenie vstupných atribútov územia.

2.3. Dopravné napojenie

Areál je napojený Krahulčou ulicou, ktorá je v návrhu dimenzovaná ako mestská obslužná komunikácia MO kat. C3 šírky 8 m/30 km/hod., na Sliačskú cestu ,kde situujeme i hlavný nástup peších a príjazd dopravnej obsluhy.
Krahulčiu ulicu využívame v rámci areálu pre zásobovanie ,statickú dopravu a obslužnú dopravu hlavne pre Kňazský seminár a bývanie Komunity rádových sestier. Fakulta a severné pozemky od riešeného územia sú napojené severnou komunikáciou, ktorá cez západnú IBV sa napája na Krahulčiu ulicu v smere na Kolibu. Pohyb peších pasantov je riešený v sústave peších komunikácii v ťažiskovom priestore a v okolitom lesoparku v CHKO a západnom areáli krížovej cesty.

2.4. Zatienenie a oslnenie územia

Terénny relief krajiny, hlavne masív Vtáčnika zatieňuje juhovýchodnú časť pozemku a stoho dôvodu je areál umiestňovaný do strednej časti pozemku. Oslnenie hlavnej časti bývania alumnov sa dosahuje juhojuhovýchodným oslnením. Učebné priestory areálu dostávajú kľudné severné svetlo. Bloky katedier sú nasvetlené východným a západným slnkom.

2.5. Etapizácia výstavby

Tri hlavné prevádzkové celky sú navrhnuté dispozične, prevádzkovo a stavebno-technicky tak, že nezávislé fungovanie celkov je možné i samostatne. V prvej etape po vybudovaní komunikácií a inžinierských sieti navrhujeme Kňazský seminár . Následne bývanie Komunity rádových sestier. CMB fakulta má však vytvorenú ,pre prípad rozšírenia, stavebnú rezervu na východnom okraji pozemku.

2.6. Zeleň a prírodné prostredie

Keďže cez celý areál prebieha hranica CHKO Malé Karpaty, v jeho severnej časti sa zástavba neobjavuje. Areál je v priestore umiestnený tak, aby vo východnej a západnej časti prebehli nadregionálne biokoridory. Súťažný návrh absolútne rešpektuje vzrastlé dreviny – solitéry, ktoré je nutné zachovať v zmysle dendrologického prieskumu a zapája ich do medziblokových priestorov a átrií.

3. Situácia areálu

Ako už naznačili analytické vstupy na riešené územie, štruktúra zástavby je bloková, komponovaná na hlavnej ideovo-kompozičnej osi. Na nej je situovaný hlavný nástup do areálu, posunutý je však do ťažiska na východnej časti pozemku. Od vstupnej časti sa okolo átria na juh rozvíja kňazský seminár s blokom učební, blokom rektorátu a ubytovania predstavených, blokmi ubytovania alumnov I. až III. ročníka, blokmi ubytovania IV. až VI. ročníka a blokom telocvične. V dolnej časti dominuje vstupná hala s galériou, cez ktorú je napojená jedáleň a na ďalšom podlaží knižnica a spomenuté bloky. V hornej časti kompozíciu uzatvára seminárna kaplnka s vodnou plochou. V západnej časti je uzavretým kláštorným spôsobom riešený blok trvalého bývania rádových sestier.
Vo východnej časti areálu je blokovým spôsobom riešená CMB fakulta. Na pravej strane átria je umiestnený blok učební a fakultná aula. Na vstupný priestor seminára nadväzuje foyer auly a fakultnej kaplnky s galériou a chorusom. V dolnej časti sú v severojužne orientovaných blokoch navrhované pracoviská katedier, knižnice, hospodárskych prevádzok, parkoviská a prechodné ubytovanie pedagógov. Vo východnej časti je situovaný hospodársky a personálny vstup fakulty.

4. Dispozičné riešenie

Hlavná vstupná hala vybavená bufetom slúži obom prevádzkam. Vyznieva v nej idea živej vody prúdiacej do večného života vo forme skleneného vodného objektu. Organicky sú na ňu napojené cez kontrolovaný vstup klauzúrne prevádzky kňazského seminára a priestory učební a auly fakulty.
V prednej časti seminára je situovaná jedáleň s kuchyňou. Táto je dimenzovaná i pre stravníkov z fakulty (s kapacitou 160 miest na sedenie). Ku kuchyni prináležia sklady, hospodárska časť seminára a byt domovníka. Na teréne pod jedálňou sú umiestnené garáže. Nad jedálenskou časťou je riešená seminárna knižnica priamo prístupná z učebňového bloku a ubytovacej časti.
V prvom seminárnom bloku je na vstupnom podlaží umiestnený rektorát, v ďalších podlažiach ubytovanie rektora s rezervnými izbami a vicerektora s rezervnými izbami. V druhom bloku na prízemí je infirmárka s priamym prístupom lekára a prísunom stravy a údržbárska časť. Na poschodiach sú následne izby I. až III. ročníka. V tomto bloku na jednotlivých podlažiach sú ubytovaní špirituál a prefekt. Pri izbách I. ročníka majú svoje izby duktor a viceduktor. Tento blok má bohatšie riešené nároky na spoločné študijné priestory a na vrchnom poschodí je zriadená ročníková kaplnka.
V treťom seminárnom bloku je ubytovaný IV. až VI. ročník spolu s prefektom a špirituálom. Tomuto bloku prislúcha však už len malá spoločenská miestnosť a malá kaplnka. Oba bloky sú prepojené na telocvičňu, ktorá je vybavená naviac šatňami a sprchami pre prípad usporadúvania turnajov z externého prostredia. V prednej učebňovej časti vrcholí dispozícia seminárnou kaplnkou, na ktorú je flexibilne napojená veľká spoločenská miestnosť. Kaplnka má kapacitu 150 miest na sedenie, je vybavená veľkou sakristiou, dvoma spovednými miestnosťami, pohotovostným WC a upratovačkou. Chorus je priamo napojený na ubytovacie trakty. CMB fakulta je na centrálnu vstupnú halu napojená svojím foyer, ktorý sprístupňuje aulu a učebňový blok. Z foyer fakulty je umožnený prístup imobilnej osoby do ktorejkoľvek učebne výťahom. Na foyer je zádverným priestorom napojená fakutlná verejná kaplnka. Zádverný priestor je prístupný i z exteriéru na dennú adoráciu. Keďže kaplnka je verejná, je vytvorená adoračná miestnosť, ktorá v čase omše slúži pre matky s ďeťmi. Chór je prístupný z galerijného plateau. Nad adoračnou miestnosťou je vytvorená empora.
Prvý fakultný blok je päťpodlažný, obsahuje fakultnú knižnicu cez dve podlažia, šesť katedier (Kat. dejín, Kat. morálnej teológie, Kat. filozofie a soc. náuky cirkvi, Kat. kanonického práva, Kat. katechetiky a pedagogiky a rezervná katedra).
Druhý fakultný blok je štvorpodlažný. Na prízemí je archív fakulty s reprografiou, druhé podlažie obsahuje dekanát fakulty, ďalšie dve podlažia zahŕňajú štyri katedry (Kat. pastorálnej teológie, Kat. dogmatickej teológie, Kat. biblických vied a Kat. liturgiky).
Tretí fakultný blok je štvorpodlažný, na prízemí je uzavreté parkovisko s personálnym a hospodárskym vstupom, v ďalších podlažiach sú riešené postupne sklady a TZB, prechodné ubytovanie pedagógov a zázemie fakulty (ekonomické a hosp. odd., server, sklady).
Trvalé bývanie rádových sestier je riešené ako ubytovňa kláštorného typu s vnútroným átriom, kaplnkou, administratívno-hospodárskou časťou. Z bývania rádových sestier je ľahko dostupná centrálna práčovňa a kuchyňa.

5. Architektúra

Architektonický výraz vychádza z hlavnej kompozičnej osi s ranokresťanskej architektúry (osemsten vstupnej haly, átrium, aditívne pridaná hmota kaplniek). Uplatňujú sa blokové princípy ubytovacích a administratívnych častí areálu, ktorých funkcia je jasne čitateľná. Vo vyznení kaplniek sú použité súčasné formy sakrálnej architektúry s dôrazom na znakovosť (horné halové presvetlenie, vertikálne presvetľovacie okná, kríž, zvony,…).
Chóry sú riešené v hmote kaplniek, pri fakultnej kaplnke je uplatnená bočná empora. Architektonický výraz vstupnej haly kladie dôraz na transparentnosť vnímania átria. V terasovom átriu delenom na seminárnu a fakultnú časť sa objavuje vodná plocha so stĺpom, ktorý symbolizuje Ježiša Krista a dvanástimi stĺpmi – apoštolmi. Dominantný stĺp je zvýraznený jasným svetlom Pána.
Celému areálu dominuje vysoký kríž s hrobom Ježiša Krista, ktorý je ukončením krížovej cesty v prírodnom prostredí lesoparku. Kríž je vnímateľný z diaľkových južných a východných pohľadov. Stvárnenie vody, prameňa, studne vo vstupnej hale navrhujeme výtvarne poňať v sklenenom objekte.

6. Konštrukčné riešenie

V stavebnotechnickom riešení bola snaha minimalizovať zemné práce. Konštrukcie sú tradičné stenové, po obvodoch je navrhovaný presklený zavesený plásť (predovšetkým komunikácie, chodby učební a vstupná hala). V blokoch seminára sa uplatňuje priečny konštrukčný systém s klasickým obvodovým plášťom a spádovými dvojplášťovými strechami. V blokoch fakulty sa uplatňuje pozdĺžny konštrukčný systém. Strešné konštrukcie veľkopriestorov sú navrhované z oceľových nosníkov. Ploché strechy učební, foyer a spojovacích chodieb sú navrhované s využitím progresívnych technológií plochých striech.
Inžinierske siete ( plyn, elektrika, voda, kanalizácia, slaboprúd), budú uložené v Krahulčej ulici, odkiaľ samostatnými prípojkami budú napojené jednotlivé etapy. CMBF a Kňazský seminár majú navrhnuté samostatné kotolne.