Predkladaný projekt navrhuje novostavbu objektu podľa požiadaviek investora - budovu stacionárnej stanice technickej a emisnej kontroly (ďalej len „STK a EK“) motorových vozidiel, obsahujúcu prijímaciu kanceláriu, kancelárie administratívy, čakáreň so sociálnymi zariadeniami pre návštevníkov, priestory pre personál, kontrolnú linku a priľahlé prístupové komunikácie, spevnené plochy, parkoviská a zeleň. Stavba a príslušenstvo je navrhované v zmysle legislatívy:
- zákona č. 106/2018 Z.z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
- vyhlášky MDPaT SR č. 135/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o cestnej technickej kontrole
- vyhlášky MDPaT SR č. 137/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti technickej kontroly
- vyhlášky MDPaT SR č. 138/2018 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti v oblasti emisnej kontroly

Budova prevádzky STK a EK bude umiestnená v priemyselnom parku Šalková v Banskej Bystrici.

Stavebník má záujem o prevádzkovanie stanice technickej kontroly (ďalej len STK) a pracoviska emisnej kontroly (ďalej len EK). Na prevádzkovanie STK a EK získal povolenia OÚ B.B., odbor CD a PK.

Navrhujeme výzor halovej funkcionalistickej stavby v jednoduchom modernom poňatí, hmotové riešenie stavby pozostávajúce z dvoch hlavných, o seba opretých hmôt so spádovaním striech od seba. Členenie fasád vychádza z hrán navrhnutých otvorov okien, dverí a vrát. Ako základný modul je použitý modul 1,0 m ako modulová jednotka fasád zo sendvičových panelov.
Farebnosť stavby navrhujeme vo firemných farbách investora, stavba bude ladená v červenej a bielej farbe v kombinácii s neutrálnou tmavosivou.
Ide o novostavbu oceľovej haly, ktorá má priečny konštrukčný systém s hlavnou nosnou konštrukciou so siedmymi traktami tvorenými ôsmimi nosnými rámami v osových vzdialenostiach 6,0m, s pozdĺžnym delením v osiach vzdialených 12,0 a 6,0m. Rozpon hlavnej haly je 12,0 m osovo.
Založenie stavby navrhujeme na základových pätkách a pásoch vystužených. Príprava podložia bude za pomoci štrkových hutnených násypov, čo bolo navrhnuté v zmysle záverov inžinierskogeologického posudku.
Opláštenie stavby navrhujeme zo sendvičových panelov hrúbky 120 mm, zastrešenie zo strešných sendvičových panelov hr. 160 mm. Výplne okenných otvorov navrhujeme hliníkové, resp. plastové.
.
V zmysle Zákona č. 24/2006 Z.z. O posudzovaní vplyvov na životné prostredie, Príloha č. 8, odsek (tabuľka) č. 13. Doprava a telekomunikácie, pol. č. 14. „Objekty na opravy a údržbu automobilovej techniky“ je povinné hodnotenie pre zariadenia s kapacitou od 50 opravárenských miest a zisťovacie konanie od 30 do 50 opravárenských miest. V navrhovanej stavbe budú môcť byť vykonávané kontrolné úkony naraz max. na siedmich vozidlách, z čoho vyplýva, že stavba nepodlieha ani zisťovaciemu konaniu. .
Štúdia: 2018
Územné rozhodnutie: 2019
Projekt: 2019
Plánovaná realizácia: 2020

Investor: Nigol, s.r.o.
Počet N.P. celkom: 2
Zastavaná plocha v m2: 894 + 12 = 906
Podlažná plocha v m2: 894 + 290 = 1.174
Úžitková plocha v m2: 1.047,33
Obostavaný priestor v m3: 5.800

Plocha zelene v m2: 1.897 - 34,2 %
Plochy spevnené pešie v m2: 163 - 2,94 %
Plocha pozemkov v m2: 5.551 - 100 %
Plochy parkovísk v m2: 670 - 12,1 %
Plochy ostatné (vozovky) v m2: 1.821 - 32,8 %
Ostatné (SO10, okap.chod.) v m2: 94 1,70 %