SoBBlog#4: O územnom pláne


Nedá mi nezmieniť sa o význame územného plánu ako záväzného dokumentu, ktorý je zákonom na území mesta. Aktuálne stojí Banská Bystrica pred schválením zmien a doplnkov č.5 k platnému územnému plánu, ktorý bol schválený v roku 2015.
Pripravované zmeny a doplnky č.5 sú z dielne Odboru územného plánovania a architekta mesta. Všetko by bolo v poriadku, zmeny a doplnky upravujú nejasnú reguláciu jednotlivých funkčných celkov, až na prípady, kedy vychádzajú podozrivo jednoducho v ústrety developerom. Jeden z takýchto prípadov je zmena č. 5./38 týkajúca sa lúky oproti kostolu sv. Michala archanjela na Fončorde (modrý kostolík). V textovej časti zmien a doplnkov navrhovaná zmena vyzerá nasledovne:

-5./38 Časť mesta IX. Radvaň – ul. Okružná, jedná sa o zmenu funkčného využitia územia s funkciou PO 01-Územie so zariadeniami občianskej vybavenosti, etapa návrh, s podlažnosťou 5, na funkciu PB 01-Obytné územie, etapa návrh, s podlažnosťou 11.

Osobne nevidím problém v zmene funkčného využitia, avšak zmena podlažnosti z pôvodných 5 na 11 sa už ako problém javí:
1. v dotknutom území je veľmi nekvalitné a mäkké podložie, zakladanie vyšších stavieb je prirodzene problematickejšie
2. zdvojnásobením sa logicky navýši dopravná záťaž územia
3. zmena sa týka vyslovene len jedného pozemku, nerieši súvislosti
4. obyvatelia v lokalite sa podpísali pod petíciu, ktorou takúto výstavbu odmietajú.

Ak sa v prípade územnéjho plánu jedná o strategický dokument na území mesta, tak potom vyhodnotenie pripomienok nemôže byť prinajmenšom ľahkovážne a prinajhoršom povedzme, vzbudzujúce rôzne podozrenia.
Ja osobne som toho názoru, že nie je nevyhnutné každému developerovi vyhovieť a podlažnosť môže zostať na úrovni pôvodného návrhu, pretože s týmto vedomím developer pozemok nadobudol. Ak mu umožníme stavať viac, dôsledkom je proste fakt, že zarobí viac peňazí. A o tie ide.

Pýtam sa preto úplne prozaicky: Načo je mestu územný plán? Aby umožnilo zarobiť každému developerovi čo najviac peňazí? Alebo aby rozumne, trvalo udržateľne a v súlade s vôľou občanov spravovalo svoje územie hľadiac do budúcnosti? Teraz to bude už asi len na poslancoch, nami zvolených zástupcoch... rozhodnete sa vyhovieť developerovi? Alebo ochránite záujmy svojich voličov?

Ešte mi dovoľte na záver citát z platného stavebného zákona, §1:
(1) Územným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja.
(2) Územné plánovanie vytvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenie trvalo udržateľného rozvoja, na šetrné využívanie prírodných zdrojov a na zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.

Je tu niekde zmienka o tom, že územné plánovanie má vytvoriť podmienky pre zarábanie peňazí úzkej (myslím v porovnaní s verejnosťou) skupiny developerov???

Pridaj komentár