Navrhli sme bytový dom s príslušenstvom. Stavba bude slúžiť len na bývanie. Dispozície bytov je možné vidieť na stránke domu - pozri link vyššie.
Počet bytov: 2x 2-izbový, 9x 3-izbový 1x 4-izbový, spolu 12 bytových jednotiek.

V budove na prízemí navrhujeme 17 parkovacích stání pre osobné automobily. Kotolňu a technické zázemie navrhujeme v 3.NP a v 1.PP.
Navrhované bytové jednotky budú kolaudované ako takzvané „holobyty“, teda byty bez nášľapných vrstiev podláh, bez povrchových úprav v kúpeľniach a kuchyniach a bez kuchynskej linky. Cieľom tohto postupu je umožniť jednotlivým vlastníkom prispôsobiť výber týchto prvkov vlastnému vkusu po zakúpení bytu.
Stavba má bezbariérový vstup do výťahovej šachty v I.PP a svojimi parametrami spĺňa požiadavky kladené na stavby v zmysle vyhlášky č. 532/2002 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Vizualizácia: rendersystem.eu
Štúdia: 2016
Územné rozhodnutie: 2019
Projekt: 2019
Plánovaná realizácia: 2020-2021

Investor: TJC Invest, s.r.o.