Nadstavba Penziónu NOVA Ružomberok, Žilinská cesta 7

Vlastník a prevádzkovateľ objektu požadoval do štúdie zapracovať nasledovné:
– navýšenie kapacity zariadenia o 60 lôžok na celkových 120 najavascript:void(0);dstavanám dvoh podlaží (po vykonaní prieskumu trhu)
– vstavanie výťahu
– zachovanie zásad dispozičného riešenia (umiestnenie schodiska, vstupov, CHÚC a pod.)
– zachovať napojenia stavby na inžinierske siete.

Celá nadstavba by mala byť realizovateľná za sezónnej letnej prestávky v prevádzke zariadenia penziónu, t.j. približne od konca mája po začiatok októbra. Tejto požiadavke je potrebné podriadiť technológiu výstavby a výber materiálového riešenia. Navrhujeme demontáž zastrešenia s využitím najvyššieho stropu, následné vymurovanie nového podlažia (III.NP), pokládku montovaného keramického stropu, nadmurovanie najvyššieho podlažia (IV.NP), následne pokrytie prefabrikovaným priehradovým krovom (napr. Kontrakting) a pokrytie plechovou krytinou. V rámci nadstavby je nevyhnutné počítať so súvisiacimi investíciami, ako napr. úprava existujúcej kotolne (kvôli priestoru pre vstavanie výťahu). Kapacita kotolne, rozvodov, napojení a vedení bude posúdená vo vyšších stupňoch projektovej dokumentácie. Do okolitých spevnených plôch nenavrhujeme nijako zasahovať. Nádvorie s garážami poskytuje v súčasnosti dostatočnú kapacitu pre parkovanie pre dané využitie stavby (penzión pre študentov).
V nadstavaných podlažiach vznikne celkovo 2 x 30 lôžok, v dvoj- a trojposteľových izbách bunkového štandardu. Izby sú navrhnuté tak, aby splnili požiadavky Vyhl. 532/2002 Z.z. o všeobecných požiadavkách na stavby. V dôsledku budúceho zabudovania výťahovej šachty do existujúcich podlží dôjde k zníženiu kapacity o jedno lôžko v dvoch izbách, t.j. dve lôžka z celkového počtu zaniknú.

Protipožiarna ochrana
Počas spracovania štúdie bolo navrhované riešenie konzultované so špecialistom požiarnej ochrany. Navrhované riešenie vyhovuje do kapaicty zariadenia 180 lôžok. V onbjekte bude teda CHÚC zachovaná, predĺžené o dve nadstavané podlažia, bude priamo odvetraná, vstavaný výťah bude jej súčasťou. Budúce riešenie PBS bude konfrontované so stavom objektu a s predošlými stanoviskami vydanými OR HaZZ Ružomberok. Zabudovanie EPS nebude potrebné.

Dátum spracovania : December 2012

Miesto : Ružomberok, Žilinská cesta 7

Investor : HHT Slovakia, s.r.o., Bratislava