Rodinný dom sa nachádza v juhozápadnej časti obce Španie Dolina. Dom stojí na pozemku p.č. 224 a má súpisné číslo 164. Výmera pozemku je 270 m2. Dom samotný je vo veľmi dobrom stavebnotechnickom stave. Problémom sa javí jeho vklinenie do terénu, pričom z vrrchnej strany od svahu, o ktorý sa opiera, je atakovaný vodou. Prízemný dom je zakliesnený do terénu a má suchá steny vďaka paralelenému opornému múru, ktorý sa nachádza za domom. Priestor medzi domom a múrom nie je dostatočne vetraný.
Dom má čiastočné podpivničenie pod jednou miestnosťou. Vedľa domu je postavená samostatne stojaca garáž na rovnakom pozemku. Garáž je administratívne vedená ako súčasť domu.
Na území Španej Doliny bola vyhlásená pamiatková rezervácia v roku 1979 ako pamiatková rezervácia ľudovej architektúry. Od tohto času je územie a priestor Španej Doliny pamiatkovo chránený. Posledná úprava na hraniciach pamiatkovej rezervácie bola vykonaná v roku 2011.
V súčasnosti na území pamiatkovej rezervácie platia Zásady pamiatkovej ochrany Pamiatkovej rezervácie Špania Dolina, ktoré spracoval KPÚ Banská Bystrica v roku 2013 (ďalej len ZPO). Dom súp. č. 164 samotný nie je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou, nachádza sa v pamiatkovej rezervácii a má pamiatkové hodnoty.
Dom je v ZPO (str. 38) zaradený ako “dom ľudový” vedený je ako nehnuteľnosť s pamiatkovou hodnotou, pričom je z pohľadu pamiatkovej ochrany hodnotné: urbanistické začlenenie, hmotovo-priestorové členenie, architektonický výraz fasád. ZPO konštatujú (str. 83), že stav domu je dobrý, ako nevhodná je hodnotená existujúca krytina. Táto je odporúčaná na výmenu.
Koncept riešenia vychádza zo snahy vyhovieť požiadavkám objednávateľa na účelný a zároveň v architektonickom výraze ponechať dom v pôvodnom znení fasád.
Na stavbe navrhujeme nasledovné úpravy:
- vsadenie schodiska do stropu nad 1.NP, pričom navrhujeme vybratie celej šírky stropu nad chodbou na dĺžke 3,5 m - schodisko samonosné drevené schodnicové s nepriamočiarym ramenom (18 x 177,77 x 270 mm)
- zobytnenie podkrovia s dvomi izbami a jedným WC, s doplnením vikierov s pultovou strechou,
- rozšírenie a prevýšenie existujúcich okenných otvorov v štítových stenách
- zateplenie strechy nadkrokvovou izoláciou
- novú krytinu - falcovaný plech tmavej farby so snehovými tyčami
- výmenu okien a dverí za nové, drevené vo farbe morenia orech, (alt. dub zlatý) úpravu existujúcej prístavby na vstupnú krytú terasu, ktorá bude využitá aj na posedenie
- dispozičné úpravy v prízemí tak, aby vznikla samostatná kúpeľňa, samostatné WC a samostatná kuchyňa, z ktorej bude možné servírovať jedlá a občerstvenie aj na terasu.
- zateplenie štítov strechy so zachovaním hladeného fasádneho povrchu (nepoužiť súčasné škrabané omietky)
- fasády prízemia očistiť, ošetriť a opatriť bielou fasádnou farbou, bez zmien na ich členení
- úpravy oplotenia smerom do ulice, ostatné oplotenie ostane strojové
- preizolovanie prekrytia vetracej šachty za domom - zlúpanie starých vrstiev a nanesenie novej izolácie s novým povrchom
- privetranie a odvetranie existujúcej pivnice (táto nemá odvetranie, takže jej funkčnosť je obmedzená)

Stavbu garáže navrhujeme ponechať v pôvodnej forme, s bielou fasádou a novými garážovými vrátami. Architektonická štúdia navrhuje úpravy domu tak, aby boli zachované pamiatkové hodnoty vo vzťahu k pamiatkovej rezervácii, čiže okolitým stavbám a štruktúre zástavby obce Špania Dolina.