Parcela je pomerne komplikovaná, terénne pomery svahovité, orientácia voči svetovým stranám náročná (vstup na parcelyu je z juhu). Veľkou výhodou pozemku je pokojná lokalita bez rušivých vplyvov, vhodná pre relax a oddych. Pre lokalitu Donovalley, v ktorej sa pozemok nachádza, sú stanovené regulatívy zástavby.

Navrhované riešenie:
Navrhujeme rekreačný dom samostatne stojaci, zrubový (alternatívne rámovú drevostavbu v kombinácii so zrubom v II.NP), dvojpodlažný so sedlovou strechou, bez podpivničenia.
V uvoľnenom priestore pod stavbou navrhujeme úložný priestor pre náradie a vonkajší nábytok. Vonkajšie rozmery domu sú 7,0 x 11,15 m. Osadenie rodinného domu navrhujeme s využitím terénu na prekonanie výškového rozdielu menej než jedného podlažia. Zároveň mám za cieľ vyrovnanú bilanciu násypov a odkopov, aby sa zmené práce zbytočne nepredražili. Vstup je z krytého priestoru parkovacích stání tzv. „suchou nohou“ z auta do zádveria domu gánkom, ktorý je po celej dĺžke domu.
V prízemí I.NP navrhujeme denné priestory domu – vstupné zádverie s priestorom pre skriňu na lyže, obývaciu izbu s terasou s výhľadom na mesto, spojenú s veľkou jedálňou, oddelenú kuchyňu, denné WC a malú hosťovskú izbu.
Nočné priestory domu vrátane troch nočných izieb navrhujeme v poschodí (II.NP). Izby používajú spoločné hygienické zázemie spoločnej kúpelne a záchodu, pričom priestorové pomery umožňujú zrealizovať ich aj oddelene (samostatné WC).
K domu navrhujeme terasu, ktorá bude čiastočne krytá jeho súčasťou a je umiestnená tak, aby bola dobre prístupná z kuchyne i zo záhrady, aby bolo možné servírovanie jedál a v prípade nepriazne počasia aby bolo možné pokračovať v stolovaní.
Prístrešok pre parkovanie dvoch motorových vozidiel navrhujeme osadený pred oplotením tak, aby bol priamo možný vjazd z miestnej komunikácie. Pokiaľ bude parkovanie vozidiel kryté, nie je potrebné osadenie odlučovača ropných látok pre dažďové vody z plochy odstavných státí. Prístrešok pre parkovanie navrhujeme o zastavanej ploche 47 m2 na teréne, jeho konštrukcia bude drevená, strecha sedlového tvaru. Farebnosť krytiny zhodná s farebnosťou krytiny rekreačného domu.
Požiadavky na riešenie stavby v lokalite Donovalley:
stavby so šikmou strechou, min. sklon 25°
koeficient maximálnej zastavanosti ≤ 0,4
koeficient zelene ≥ 0,25
plochy zelene z miestnych druhov
maximálny počet nadzemných podlaží ≤ 2 + obytné podkrovie
výška úrovne 1. nadzemného podlažia nad terénom ≤ 1,2 m
parkovacie plochy na teréne (2 parkovacie miesta, pričom otvorené plochy statickej dopravy zabezpečiť proti úniku ropných látok (ORL))
odvodnenie dažďových vôd povrchovým systémom, rigolmi do voľného terénu
fasáda stavby s prevažujúcim materiálom drevo, kameň, sklo (do prírody patria prírodné materiály)
Oplotenie minimálne 3 metre od komunikácie, priehľadné do výšky 120 cm s prevažujúcim materiálom drevo, kameň, vegetácia/živé ploty

Majiteľ pozemku mal nasledovné požiadavky:
prístup podľa možnosti suchou nohou
kryté parkovanie, nemusí byť v garáži (pre splnenie podmienok UPN)
eliminovať terénne vplyvy, resp. zemné práce
zabezpečiť kontakt interiéru s exteriérom
malý sklad lyží a náradia pre športy
technické zázemie pre temperáciu a vykurovanie
3 izby izby
1 hosťovskú izbu v prízemí - len ak to bude možné
v I.NP samostatné denné WC
priestranná obývacia izba so stolovaním
kuchyňu s možnosťou uzatvorenia

Terénne úpravy navrhujeme také, aby výkopová zemina zo zakladania domu mohla byť použitá na vytvorenie plochy kontaktnej s rekreačným domom, aby bol kontakt interiéru s exteriérom podporený. Rozsah terénnych úprav bude upresnený na mieste.
Okolie rodinného domu navrhujeme dotvoriť okrasnou nízkoúdržbovou zeleňou nízkeho vzrastu, aby les, ktorý je na sever od pozemku, ostal dominantný. Zeleň (kry) je možné použiť na vytvorenie optickej izolačnej bariéry zo strany cesty (za prístreškom). Pred domom je navrhované umiestniť jeden solitérny kus dreviny, ihličnatý, alebo listnatý, ktorý bude dominantný.
Predpokladáme, že dom bude napojený na elektrickú energiu, vodovod, splaškovú kanalizáciu. Dažďové vody navrhujeme v zmysle požiadaviek UPD odviesť do zasakovacieho rigola na severe pozemku, ktorý má byť podpovrchový, nie povrchový (aby zbytočne nezvnikala kulminácia povrchovej vody nad lesom).