rbanistické začlenenie stavby, súlad s UPN :
Navrhovaný rekreačný dom je v súlade so zámermi, ktoré preukazuje urbanistická štúdia obce Bystrá, ktorá bola vypracovaná na podnet obce v roku 2003 práve kvôli absencii územného plánu. Projekt navrhuje umiestnenie stavby rekreačného domu v severnej časti obce Bystrá, v lokalite novonavrhovaných rekreačných stavieb v súkromnom vlastníctve. Investor plánuje vybudovať rekreačný dom pre vlastnú rodinu. Parcela je určená na výstavbu rekreačných domov. Radenie domov v tejto lokalite je navrhované v jednom rade, pričom sústava desiatich stavieb bude mať vybudovanú vlastnú obslužnú komunikáciu, ktorá je paralelná s cestou č. 584, ukončená vjazdom a výjazdom. V súčasnosti je pozemok nevyužitý a je vedený ako TTP.

Stavebnotechnické a architektonické riešenie stavby :
Stavba rekreačného domu je navrhnutá z prírodných materiálov v súlade s prostredím a jeho danosťami. Spodné podlažie je polozapustený suterén, ktorý bude mať kamenný povrch, vrchné podlažie – prízemie – bude vyhotovené ako drevostavba (investor plánuje zrubovú konštrukciu), prípadne ako murovaná stavba s vonkajšou úpravou z dreva. Krytina – drevený šindeľ, prípadne škridla. Architektonická a hmotovo-priestorová koncepcia stavby vychádza z tradičných dvoj-osích priečelí ľudovej architektúry regiónu a zároveň sa otvára orientáciou hmoty hlavného obytného priestoru k slnku. Dispozičné riešenie je jednoduché a zakladá sa na zákonitostiach obytného priestoru, orientácie ku svetovým stranám a požiadavkách investora. Dispozičné usporiadanie priestorov dokumentuje výkresová časť PD.

Dátum spracovania : štúdia Apríl 2008, DUR : Júl 2008, Nerealizované

Miesto : Obec Bystrá, okres Brezno

Investor : Súkromná osoba, Banská Bystrica