Pozemok so stavbou sa nachádza v stabilizovanom území Banskej Bystrice – časť Fončorda. Jedná sa o jednu polovicu dvojdomu, ktorý je v tejto lokalite opakovaný na viacerých miestach. Domy majú pomerne malú úžitkovú plochu, majú jednoduchý obdĺžnikový pôdorys so sedlovou strechou a zdieľajú spolu vždy jeden štít, druhý majú voľný. Domy dodržiavajú uličnú čiaru, ktorú nenavrhujeme meniť. Stavba je postavená ako murovaná a betónová momolitická v spodnej časti (polozapustený suterén so stropom kleneným medzi železobetónové trámy montované) a ako montovaná drevostavba rámovej konštrukcie vo vrchnej časti. Zastrešenie je tvorené zbíjanými priehradovými väzníkmi, ktoré neumožňujú vstavanie podkrovia. Ku stavbe bolo na východnej strane pristvané, čo rozšírilo dom o ďalšie dve izby a nové vstupné zádverie a v I.PP garáž.
Pozemok je vynikajúco preslnený a má pomerne dobrú orientáciu voči svetovým stranám. Miestna komunikácia je na juhozápadnej strane. Vstup na pozemok je z juhozápadnej strany z miestnej komunikácie hlavnej ulice Gorkého – miestnej komunikácie.
Stavba je jednopodlažná, bez podkrovia a je čiastočne podpivničená, pričom suterén je prístupný z interiéru (z kúpelne). Vykurovanie v objekte je ústredné plynovým kotlom, s privedeným plynom. Stavba je pripojená na elektrickú energiu vzduchom (nutná preložka) a vodovod má pripojený z verejného rozvodu funkčnou prípojkou. Stavba má odkanalizovanie existujúcou splaškovou kanalizáciou.

Umiestnenie domu ani jeho funkčné využitie nenavrhujeme meniť.
Navrhujeme stavebné úpravy existujúceho rodinného domu. Najväčším stavebnotechnickým zásahom bude výmena pokrytia zastrešenia a predĺženie strechy nad pristavanú časť, ktorej strecha je v zlom stave. Navrhujeme dľa úpravu existujúcich otvorov v obvodovom plásti, výmenu okien za nové, plastové.
Logické náväznosti jednotlivých vnútorných priestorov domu v navrhovanej dispozícii boli odsúhlasené investorom ako vyhovujúce a sú výsledkom konsenzu. Priestory domu budú logicky rozdelené na dennú a nočnú časť. Parkovanie motorového vozidla je pred domom a v existujúcej garáži v I.NP.
Navrhované úpravy si vyžiadajú výňatok z PF v rozsahu pod navrhovanu terasou v rozsahu do 30 m2. Celý pozemok pod stavbou je vedený ako zastavaná plocha.

Dátum : Január 2015

Miesto : B. Bystrica – Fončorda, Gorkého 10

Investor : Mladá rodina, B. Bystrica