Rodinný dom B. Bystrica – Rudlová – Rekonštrukcia

Projekt bol vypracovaný pre nového vlastníka objektu rodinného domu, ktorý ho nadobudol ako rozostavaný. Autormi pôvodnej dokumentácie boli ing. arch. Ladislav Majerský a ing. arch. Dušan Bók. Pôvodná PD bola vypracovaná v roku 2008. Tento projekt je vypracovaný na základe licenčnej zmluvy uzatvorenej medzi autormi pôvodnej PD a autorom tejto PD. Nové riešenie bolo v rozpracovanosti konzultované s autorom pôvodnej PD. Projekt rieši zmenu stavby pre dokončením na obnovu pôvodného samostatne stojaceho rodinného domu v Banskej Bystrici – Rudlovej, k.ú. Sásová.

Pôvodná PD v roku 2008 navrhovala stavebné úpravy existujúceho domu, prístavbu existujúcej garáže. Táto PD navrhuje predmetnú starú garáž v celom rozsahu asanovať a na jej mieste postaviť záhradný altánok a za účelom parkovania navrhuje nový prístrešok pre parkovanie dvoch osobných motorových vozidiel na novom mieste.

Projekt nenavrhuje zmeny v spôsobe napojenia na inžinierske siete, ktorý navrhla pôvodná PD s výnimkou elektrickej prípojky, ktorej trasovanie i spôsob merania navrhujeme upraviť. Projekt navrhuje rekonštrukciu oplotenia na nové.

Realizácia: 2013

Bilančné údaje stavby:

Parameter Rodinný dom Prístrešok pre parkovanie Záhradný altán
Zastavaná plocha v m2 177 58 52
Úžitková plocha v m2  253 42 46
Obostavaný priestor v m3 1415 195 85