Rodinný dom Banská Bystrica – Fončorda

Pozemok pre budúcu stavbu sa nachádza v lokalite THK, časť Fončorda. Pozemok je svahovitý, strmý v smere z juhozápadu na severovýchod. Pozemok je nad úrovňou existujúcej obslužnej miestnej komunikácie, je z nej prístupný po svojej severovýchodnej hranici. Pôdorysný tvar pozemku je obdĺžnikový, výmera parcely je 1167 m2. Pozemok je vynikajúco preslnený a má vynikajúcu orientáciu voči svetovým stranám. Pozemok svojou severozápadnou hranicou hraničí s pozemkom rodinného domu, na ktorom už dom stojí. Pôvodne boli na týchto dvoch susedných parcelách navrhované dva domy spojené štítovými stenami, t.j. dvojdom. Navrhovaná stavba tento koncept dodržuje. Na parcele investora už boli zrealizované základové konštrukcie spodnej stavby a oporný múr pre dom, vyprojektovaný pre iného investora architektom Jánom Gondom v roku 1997. Tento dom ale nebol dokončený, súčasný vlastník pozemku – investor počíta s využitím existujúcich základových konštrukcií, aspoň sčasti. Inžinierske siete sú na pozemok, resp. do jeho blízkosti privedené, je možné zriadiť prípojky pre využitie navrhovanou stavbou.

Navrhujem dvojdlažný rodinný dom s pultovou strechou, murovaný, prípadne vyhotovený čiastočne ako montovaná drevostavba. Umiestnenie domu na pozemku vychádza z polohy pôvodne navrhovanej stavby so splnením požiadavky na aspoň čiastočné využitie existujúcich základových konštrukcií , ktoré sa na parcele nachádzajú. Dom je koncipovaný svojím pôdorysným tvarom tak, aby sa prispôsobil vyššieuvedenj požiadavke a aby využil terénne danosti pozemku a orientáciu ku svetovým stranám. Zároveň sa takto obytné priestory domu dobre presvetlia a preslnia. Stavba architektonicky nenadväzuje na vedľajší dom, ale navrhuje vlastné stvárnenie – podľa požiadaviek investora. Pôvodne navrhovaný dom mal obrovský objem, o ktorý súčasný vlastník nemá záujem. Po viacerých konzultáciách tvorcu a objednávateľa k architektonickému pojednaniu bolo konsenzom dohodnuté navrhované architektonické stvárnenie. Cieľom vonkajšieho architektonického návrhu bolo zároveň dosiahnuť vzhľad primeraný prostrediu, v ktorom bude dom osadený, no zároveň v rámci možností moderný. Navrhujeme pre členenie fasád použiť kombináciu kamenného obkladu, drevom (alt. superdoskou) obkladaných prvkov fasád v kombinácii s hladkou fasádou svetlého odtieňa sivej.

Dátum spracovania : December 2012

Miesto : Banská Bystrica, Fončorda

Investor : Súkromná osoba, Banská Bystrica