Rodinný dom Špania Dolina – Obnova na rekreačný dom

Existujúci dom č. 66 bol v zlom stavebnotechnickom stave. Pôvodné drevené konštrukcie sú na konci životnosti. Konštrukcia zastrešenia nevyhovuje z hľadiska statickej odolnosti. Celkovo bol objekt poškodený únavou materiálu a zaťažením snehom (v zimných obdobiach). Strecha bola mierne zbortená, čo postihlo i strop nad I.NP. Z tohto dôvodu sa stavebník rozhodol pristúpiť k jeho stavebnej obnove. Projekt neuvažoval so zväčšením zastavanej plochy stavby. Obnova je navrhnutá s využitím historického konštrukčného systému a konštrukčných prvkov (napr. drevený trámový strop vypustený do podrímsia a podobne), ktoré charakterizujú ľudovú architektúru obce.

Projekt : Jún 2004 – realizácia : Máj 2005

Miesto : Obec Špania Dolina (UNESCO)

Investor : Mr. Clark, v zast. SCOTLET, s.r.o., Bratislava