Pozemok so stavbou sa nachádza v severnej časti obce Poniky, okres Ban. Bystrica. Pôvodne ideo tradičný trojpriestorový dom s prednou a zadnou izbou a pitvorom. Existujúca stavba bola v 50-tych rokoch 20. storočia stavba mierne rekonštruovaná, bola pristavaná južná izba spolu s predĺžením zastrešenia a vstupným zádverím pred pôvodným pitvorom. Nie je známe, že by stavba bola výraznejšie pozmenená.
Pôdorysný tvar pozemkov je podlhovastý zo severu na juh, so vstupm z východnej strany. Na juhovýchodnej strane pozemok lemuje lokálny potok´v upravenom koryte, pozemok je prístupný po pešej lávke ponad potok a po lávke vjazdu na južnom konci pozemku, taktiež ponad spomenutý potok. Pozemok je vynikajúco preslnený a má pomerne dobrú orientáciu voči svetovým stranám. Miestna komunikácia je na východnej strane. Vstup na pozemok je z východnej strany z miestnej komunikácie hlavnej ulice obce – miestnej komunikácie.
Stavba je jednopodlažná, bez podkrovia a je čiastočne podpivničená – pod prístavanou izbou, pričom suterén je prístupný samostatným vchodom z exteriéru. Nosný systém je stenový kombinovaný, s hlavnými nosnými konštrukciami v priečnom aj pozdĺžnom smere. Strop objektu je tvorený drevenou trámovou konštrukciou s uložením priečne na objekt. Konštrukcie sú pravdepodobne v pôvodnom stave, bez zásahov. Objekt bol podľa skutočností zistených pri lokálnej obhliadke postavený na viacero etáp. Presný vek jednotlivých častí stavby nie je možné zistiť. Približne v 50-tych rokoch bol objekt čiastočne obnovený. Predpokladáme, že v tomto období došlo k vyhotoveniu nových povrchov a k pokládke novej krytiny. Vykurovanie v objekte je lokálne, vykurovacími zariadeniami na pevné palivo (kachle a pec, sporák). Stavba je pripojená na elektrickú energiu vzduchom a vodovod má pripojený z verejného rozvodu funkčnou prípojkou. Stavba nemá odkanalizovanie splaškovou kanalizáciou, dažďové vody zo striech sú zvedené do blízkeho toku.

Navrhujeme stavebné úpravy existujúceho rodinného domu. Najväčším stavebnotechnickým zásahom bude výmena zastrešenia a stropu za nový, navrhujeme monolitický železobetónový strop a jednoduchý hambálkový krov. Umiestnenie domu nenavrhujeme meniť. Pristavané bude iba rozšírenie súčasného priestoru zádveria stavby, ktorého úpravou vznikne priestor pre jednu obytnú izbu.
Logické náväznosti jednotlivých vnútorných priestorov domu boli odsúhlasené investorom ako vyhovujúce a sú výsledkom konsenzu. Priestory domu sú logicky rozdelené na dennú a nočnú časť. Nočná časť domu je v II.NP, denná v prízemí spolu s izbou hosťa. Parkovanie motorového vozidla je pred domom pod prístreškom pre jedno vozidlo.