Súťaž na obnovu vojenského cintorína z 1.sv. vojny

Ako sekretár súťaže dovoľujem si vám dať do pozornosti

Verejnú urbanisticko – architektonickú súťaž

Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici – Majeri

Mesto Banská Bystrica, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica vyhlasuje dňa 22.júna 2016 v súlade so Súťažným poriadkom Slovenskej komory architektov zo dňa 13. apríla 2016, s prihliadnutím k ustanoveniam zákona č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov a zákona č. 185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov a podľa § 847, § 848 a § 849 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov verejnú anonymnú urbanisticko-architektonickú súťaž „Obnova vojenského cintorína z 1. svetovej vojny v Banskej Bystrici – Majeri”.

Predmetom súťaže je návrh optimálneho architektonického, urbanistického a výtvarno-umeleckého riešenia obnovy časti vojenského cintorína z 1.sv.vojny, ktorý sa nachádza v Banskej Bystrici – časť Majer a dnes je z väčšej časti neprístupný. Súťaže sa môžu zúčastniť jednotlivci a kolektívy, pričom aspoň jeden člen súťažného kolektívu musí preukázať odbornú spôsobilosť v oblasti architektúra v zmysle §3, ods. 1 zákona č. 138/1992 Zb. v platnom znení (alebo odbobne odborne spôsobilá osoba oprávnená projektovať v Slovenskej republike alebo v niektorom štáte EÚ – autorizovaný architekt) v zmysle ustanovení súťažných podmienok.

Podmienky a pomôcky tu: http://www.banskabystrica.sk/?id_kat_for_menu=25865