ÚPN-Z Mestský Park Horné Lanice – Zvolen, Prieskumy a rozbory

ÚPN-Z Mestský Park Horné Lanice – Zvolen, Prieskumy a rozbory

Základné údaje o ÚPN-Z Mestský Park – Horné Lanice, Zvolen

Názov územnoplánovacej dokumentácie: Územný plán zóny Mestský park Horné Lanice, Zvolen – časť Prieskumy a rozbory

Obstarávateľ dokumentácie: Mesto Zvolen, v zastúpení: Ing. Miroslav Kusein – primátor mesta prostrednictvom odborne sposobilej osoby podla § 2a Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku v zneni neskoršich predpisov: Ing. Katarina Tisončiková, reg. č. 193 a Ing. arch. Peter Kašša, reg. č. 321

Zhotoviteľ dokumentácie: Ing. arch. Tomáš Sobota – TS design, Komenského 11, 974 01 Banská Bystrica

Riešiteľský kolektív: Urbanizmus : Ing. arch. Tomáš Sobota – autorizovaný architekt SKA, č. 1308AA, Doprava : Ing. Dušan Orság , Polná 64, B. Bystrica, autorizovaný inžinier SKSI, č. 1041*A*4-21, Zeleň : Ing. Jarmila Roháčová – autorizovaný krajinný architekt SKA, č. 0009KA Ing. Peter Sládek, Zvolen – zeleň

Základné informácie: Mesto Zvolen je podla § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovani a stavebnom poriadku v zneni neskoršich predpisov (dalej stavebný zákon) obstarávatelom územnoplánovacich dokumentácii na úrovni mesta a zóny. Pre územie mesta Zvolen je spracovaný Územný plán mesta Zvolen (dalej ÚPN M Zvolen), schválený uznesenim Mestského zastupitelstva vo Zvolene č. 144/2004 zo dňa 3.12.2004 v zneni neskoršich zmien a doplnkov. Pre územie Horných Lanic je v ÚPN M Zvolen stanovená potreba obstarať územný plán zóny. Územie Horných Lanic je predmetom riešenia ÚPN M Zvolen – zmeny a doplnky 02, v ktorom bola zmenená trasa Hronskej ulice cez predmetné územie. Pre vedenie trasy Hronskej ulice v kategórii B2 MZ- 8,5/50 je vypracovaná technická štúdia v 3 variantoch. V prieskumoch a rozboroch bolo požadované podrobnejšie vyhodnotiť navrhované varianty vo vzťahu k budúcemu využitiu územia.

Dátum zhotovenia: Marec 2013