Názov dokumentácie: ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY SLIAČ, CENTRÁLNA MESTSKÁ ZÓNA
Obstarávateľ: "Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač
v zastúpení: Ing. Daniel Dunčko – primátor mesta

prostredníctvom odborne spôsobilej osoby podľa § 2a Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov:
Ing. arch. Pavel Bugár, eR STAR s.r.o., Trieda SNP č.75, Banská Bystrica, reg. č. 264
Zhotoviteľ: "Ing.arch. Tomáš Sobota – TS design, Komenského 479/11, 974 01 Banská Bystrica, autorizovaný architekt SKA č. 1308AA
Stupeň ÚPD: Územný plán zóny
Dátum zhotovenia: Január 2017 - September 2018

Hlavné ciele a úlohy, ktoré plán rieši
Mesto Sliač je podľa § 16 ods.2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, orgánom územného plánovania a podľa § 18 ods. 4 stavebného zákona, obstarávateľom územnoplánovacích dokumentácií zón. Pre územie mesta Sliač je spracovaný Územný plán mesta Sliač schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Sliači č.71/2005 zo dňa 26.4.2005 v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len „ÚPN M Sliač“) a jeho záväzná časť bola vyhlásená VZN Mesta Sliač č.25/2005. K územnému plánu mesta Sliač bolo k dnešnému dňu schválených celkom osem zmien a doplnkov.
Potreba obstarať územný plán zóny ako podrobnejšiu územnoplánovaciu dokumentáciu pre lokalitu Centrálnej mestskej zóny, vymedzenú hranicami v zmenách a doplnkoch ÚPN M Sliač č. 06, ktoré boli schválené v roku 2016, je určená v záväznej časti ÚPN M Sliač v kapitole B.20.12.(Územia, na ktoré je potrebné obstarať a schváliť územnoplánovaciu dokumentáciu).
Riešené územie Územného plánu zóny Sliač – Centrálna mestská zóna (ďalej len „ÚPN Z Sliač - CMZ“) predstavuje centrálnu časť mesta v priestore okolia ulice Slovenského národného povstania. Presné vymedzenie hraníc CMZ Sliač bolo určené v grafickej časti ZaD č. 06 UPN M Sliač. Funkčné a priestorové väzby na ostatné územie mesta je zdokumentované vo výkrese širších vzťahov (v.č.1).
ÚPN Z Sliač - CMZ je obstarávaný v súlade s §17 ods.2 písm.c) z podnetu mesta Sliač a fyzických a právnických osôb.