Územný plán obce Ostrá Lúka – Zmeny a doplnky 04

* Názov: Územný plán obce Ostrá Lúka – Zmeny a doplnky 04
* Spracovateľ: Ing.arch.Tomáš Sobota, Komenského 479/11, B.Bystrica, reg.č.1308 AA
* Dátum prijatia MsZ: ÚPN M Zvolen – ZaD 04 bol schválený v ObZ v apríli 2018.
* Kompletná dokumentácia aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Obecnom úrade.

Celá dokumentácia je na stránke obce tu: http://ostraluka.sk/node/4426

Citujem:
Dôvodom obstarania Územného plánu obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č. 4 bol súhlas Obce Ostrá Lúka, ako orgánu územného plánovania v zmysle § 16 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov(stavebný zákon), na obstaranie zmien a doplnkov platného ÚPN O Ostrá Lúka dotknutých častí územia. Zmeny a doplnky č. 4 riešia rozšírenie záberov bývania v centrálnej časti územia spolu s funkciami podporujúcimi cestovný ruch. Ide o viaceré lokality bývania v zastavanom území obce a v jeho tesnej blízkosti a dve lokality - jedna v oblasti „Guzdín“ a jedna v blízkosti futbalového ihriska v lokalite „Slný jarok“.ÚPN O Ostrá Lúka – ZaD č. 4 bol v súlade s § 22 ods.1 vystavený verejnosti na pripomienkovanie v termíne od 13.4.2017 do 15.5.2017. Dotknutým orgánom štátnej správy, dotknutým fyzickým a právnickým osobám, správcom inžinierskych sietí bol ÚPN O Ostrá Lúka – ZaD č. 4 doručený osobitne.K návrhu ÚPN O Ostrá Lúka - ZaD č. 4 bolo doručených celkovo 30 vyjadrení a stanovísk, ktoré sú spracované a vyhodnotené. Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky podľa § 25 ods. 2 stavebného zákona súhlasí s predloženým návrhom „ÚPN obce Ostrá Lúka - Zmeny a doplnky č. 4“ a nemá námietky k predloženiu územnoplánovacej dokumentácie obecnému zastupiteľstvu obce Ostrá Lúka, ktoré ho schválilo na svojom zasadnutí dňa 5.4.2018.