UPN-Z Zvolen – Mestský park Horné Lanice

UPN-Z Zvolen – Mestský park Horné Lanice

12.2.2016: UPN-Z Mesta Zvolen – Mestský park Horné Lanice – získal delené tretie miesto v súťaži CENA ZUUPS 2015!!!

http://www.sasarch.sk/index.php?idc=1&id=1685&r=1

Osobne by som sa chcel poďakovať všetkým, ktorí sa na jeho príprave podieľali a podieľajú.

Identifikačné údaje:
Názov dokumentácie: ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY ZVOLEN, MESTSKÝ PARK HORNÉ LANICE

Obstarávateľ: Mesto Zvolen, Námeste slobody 22, 960 01 Zvolen, v zastúpení: Ing. Lenka Balkovičová – primátorka mesta
prostredníctvom odborne sposobilej osoby podľa § 2a Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov: Ing. Katarína Tisončíková, reg. č. 193, Ing. arch. Peter Kašša, reg. č. 321

Zhotoviteľ: Ing.arch. Tomáš Sobota – TS design, Komenského 479/11, 974 01 Banská Bystrica,

Stupeň ÚPD:Návrh územného plánu zóny
Dátum zhotovenia návrhu: Október 2014, následne po prerokovaní September 2015

Riešiteľský kolektív:
Urbanizmus (hlavný riešiteľ): Ing.arch. Tomáš Sobota, AA SKA č. 1308AA
Doprava: Ing. Tomáš Kordík
Krajina a ekológia: Ing. Peter Sládek
Vodné hospodárstvo: Ing. Viera Stručková
Zásobovanie plynom a teplom: Dušan Slašťan
Elektrická energia: Ing. Štefan Tropp
Telekomunikácie: Ing. Štefan Tropp

ÚPN Z Horné Lanice je obstarávaný v súlade s §17 ods.2 pism.c) z podnetu fyzických a právnických osob, ktorým je občianske združenie Združenie Slatinka, Zvolen. Združenie Slatinka v spolupráci s Mestom Zvolen vypracovalo projekt „Divočina v meste“, súčasťou ktorého je aj obstaranie ÚPN Z Horné Lanice, a na tento účel získalo grant v rámci programu Globálny environmentálny program/Program malých grantov (Global Environment Facility/Small GrantsProgramme) s prispevkom Resource Allocation Framework, implementovaný UNDP, zastúpený troma implementačnými agenturami GEF – UNDP, UNEP a Svetovou bankou – a realizovaný UNOPS.
Účelom projektu „Divočina v meste“ je overenie možnosti zabezpečenia ochrany prírodne hodnotných území v intenzívne zastavanom mestskom prostredí prostredníctvom spoločného spracovania a implementácie „miestnych zákonov“ (územných plánov) na základe partnerstva občanov a samosprávy.

Textová_časť
Územné plány zón, Zvolen