UŠ – REVITALIZÁCIA SÍDLISKA ZVOLEN ZÁPAD – TEPLIČKY

UŠ – REVITALIZÁCIA SÍDLISKA ZVOLEN ZÁPAD – TEPLIČKY

Názov: Urbanistická štúdia – „Revitalizácia sídliska Zvolen západ – Tepličky
Spracovateľ: Ing.arch.Tomáš Sobota, Sobota, s.r.o, Komenského 479/11, Banská Bystrica
UŠ bola prerokovaná v MsZ dňa 26.9.2011, MsZ zobralo UŠ na vedomie uzn.č.82/2011 a bude slúžiť ako základný smerný dokument pre riadenie investičnej výstavby v rozsahu riešeného územia.
Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261,architekt@zvolen.sk, kompletná dokumentácia je k dispozícii na Mestskom úrade Zvolen odbor územného plánovania, dvere č. 355.
Spracovateľský kolektív : Urbanizmus : Ing. arch. Tomáš Sobota, Doprava : Ing. Oto Janík, Csc., Zeleň: Ing. Peter Pasečný a Ing. Ivana Chvostaľová (www.2ka.sk)

Urbanistická štúdia revitalizácie jestvujúceho obytného súboru Zvolen Západ – Tepličky rieši pretvorenie a dotvorenie verejných priestorov sídliska s prihliadnutím na potrebu zvýšiť kapacity parkovacích plôch, zvýšiť hodnotu vnútroblokových priestorov, doplniť prevádzkové komunikácie a vyhliadkovo určiť využitie priestorov, ktoré sú v dnešnej dobe bez funkčnej náplne.

Prioritným zámerom urbanistickej štúdie je vytvoriť plnohodnotné, atraktívne, funkčne a esteticky vyvážené obytné prostredie.

Predmetom urbanistickej štúdie nie je návrh nových stavebných objektov v rámci vymedzeného riešeného územia. Pre účely tejto štúdie sú polohy a veľkosti budúcich garážových domov predpokladané. Ich presné veľkosti a dispozičné riešenie bude predmetom ďalších stupňov projektových dokumentácií, UŠ navrhuje umiestnenie hmotovo-priestorového riešenia, kapacitu a dopravné napojenie. Štúdia určuje, z ktorej strany budú parkovacie domy napojené na dopravný systém sídliska.

Štúdia skúma vzťahy územia s okolitými štruktúrami, analyzuje problémy územia a snaží sa navrhnúť vhodné výhľadové riešenia. Zámerom štúdie nie je detailné rozmiestnenie jednotlivých funkcií v mikropriestoroch, ale určenie koncepčného smerovania v jednotlivých priestoroch zapadajúcich do celkového organizmu sídliska a ostatných štruktúr.

Urbanistická štúdia nebola spracovaná vo variantných ani alternatívnych riešeniach.