Územný plán mesta Zvolen – Zmeny a doplnky 05

Územný plán mesta Zvolen – Zmeny a doplnky 05

* Názov: Územný plán mesta Zvolen – Zmeny a doplnky 05
* Spracovateľ: Sobota s.r.o., Komenského 479/11, B.Bystrica, Ing.arch.Tomáš Sobota, reg.č.1308 AA
* Dátum prijatia MsZ: ÚPN M Zvolen – ZaD 05 bol schválený v MsZ uzn.č.32/2010 dňa 22.3.2010.
* Kontakt: odbor územného plánovania MsÚ Zvolen, 045/5303 228, 5303 261, architekt@zvolen.sk

Kompletná dokumentácia aj s grafickými prílohami je k dispozícii na Mestskom úrade, na odbore územného plánovania.

Celá dokumentácia je na stránke mesta Zvolen tu: http://strategia.zvolen.sk/?id_menu=19624