Lokalita „Studničný jarok“ bola zahrnutá v návrhu územného plánu obce Dobrá Niva ako rozvojová lokalita č. 05. V lokalite sa uvažuje s návrhom 5 RD (textová časť – strana 25, tabuľka – strana 22). Blízky Evanjelický kostol na parc. č. 416 je zapísaný v Ústrednom zozname nehnuteľných pamiatok SR pod číslom 1091/0 (st.parc. č. 9, súp. č. 117), pričom pochádza z roku 1785. Kostol a tiež východná časť územia je súčasťou pamiatkovej zóny mestského typu „PZ Dobrá Niva“, ktorá bola vyhlásená 24.02.1992 s účinnosťou od 01.03.1992.

Investor má záujem o návrh urbanizácie v území v rozsahu plánovaných 5 rodinných domov v ucelenom dizajne, ktorý budúcej ulici vtisne jednotný charakter a dá jej merítko adekvátne umiestneniu lokality (blízkosť kostola, pôvodná stavebná štruktúra obce). Súčasne je potrebné navrhnúť viaceré typy domov, ktoré by bolo vhodné v lokalite umiestniť. Ideálne by mali umožňovať využitie terénnych daností lokality.

Navrhujeme 5 rodinných domov s príslušenstvom na 5 stavebných parcelách. Domy vychádzajú z návrhu jedného domu – hmotové a priestorové usporiadanie stavieb vychádza z inšpirácie pôvodným gazdovským domom (príklad – súp. č. 417, 505 alebo 506), ktorý má dva domové trakty so vstupom bránou v strede medzi nimi. Štíty starých domov sú dvojosé so strechami so spodnou valbou. Inšpiráciou je základná hmotová skladba dvoch štítov otočených do ulice, hrebene strechy kolmo na ulicu.

Navrhujeme dom s uskočenými podlažiami – vstupné podlažie sprístupňuje prízemie a podkrovie zhodne a rovnocenne – jedným schodiskovým ramenom. Vstupné podlažie je teda na úrovni medzipodesty schodov z prízemia do podkrovia. Týmto spôsobom bude využité prevýšenie na pozemkoch a domy sú osadené do terénu citlivo, bez nárokov na budovanie veľkých oporných múrov a realizácie zbytočných a predražených terénnych úprav.

Zároveň je hmotovo-priestorová skladba domov umožňujúca modelovať nové moderné domy do štruktúry podobnej pôvodnej štruktúre obce (domy kolmo na ulicu). Tento spôsob usporiadania vytvára adekvátne merítko aj vo vzťahu k okoliu – blízky evanjelický kostol a okolitá panoráma obce.

Dátum spracovania zastavovacieho plánu: december 2016
Pokiaľ máte záujem o kontakt na predajcu, môžete nás kontaktovať.