Zozáväznenie regulatívov UPN-Z v praxi

Článok uverejnený v INFORMÁCIÁCH SKA č. 06/2015:

http://www.informacieska.sk/informacie/archiv/2015/cislo-6/zavaznost-regulativov-uzemneho-planu-zony-v-praxi.html

Som spracovateľom UPN-Z pre územie, v ktorom má byť umiestnený mestský park. Je to pekná práca, človek pookreje, nie je to tradičná stavbárska „muklovina“. Robí sa dobre do okamihu, kým nie je potrebné dané územie začať rozumne regulovať. V parku sa veľmi stavať nemusí a preto väčšina územia nebude husto zastavaná. Napriek tomu, navrhujeme priestorové usporiadanie územia i keď nie za pomoci stavieb. Totiž aj názov „Návrh priestorového a funkčného usporiadania územia“ nespomína hmoty ale priestory. Prekvapí zistenie, že zaregulovať priestor bez hmôt stavieb nie je až také jednoduché. A tu je kameň úrazu.

Mám za to, že architekt-urbanista navrhuje PRIESTORY za pomoci kompozičných nástrojov používaním hmôt (hmoty môžu byť stavby, ale aj stromy, terén…). Keď som si položil na územie duplex a začal som uvažovať nad tým, kde a ako bude v území výstavba, len pomaly prichádzali ucelené myšlienky… Je dosť ťažké navrhnúť objemy hmôt bez toho, aby som poznal ich dispozičné riešenia. A zase – ako riešiteľ UPN-Z nemôžem dispozične vyriešiť všetky objekty, pretože som vo fáze, kedy ani neviem, kto a kedy bude ich investorom a čo presne v nich bude (funkčné využitie: rekreácia… a pod.).

Po konzultácii so zástupcami obstarávateľa som sa rozhodol, že za záväzný prehlásim len výkres regulačný a výkres „Komplexný urbanistický návrh“ nebudem zozáväzňovať. V regulačnosm výkrese sú všetky informácie o navrhovanej výstavbe v území (delené zrozumiteľne na bloky) na to, aby bolo možné presne dodržať navrhovanú PRIESTOROVÚ a FUNKČNÚ schému. Takto dosiahneme zachovanie priestorových väzieb, ktoré chceme v budúcnosti v území docieliť, za súčasného rozviazania rúk budúcim tvorcom objektov a ich investorom (nechcem použiť slovo developer, je také hrozne ajťácke). Výkres „Komplexný urbanistický návrh“ (ďalej KUN) tak bude v UPN-Z slúžiť len ako „reklama“ na dané riešenie územného plánu ale autori stavieb budú môcť navrhovať podľa potrieb konkrétneho klienta.

Problém nastal pri komunikácii s nadradeným orgánom – t.č. Krajský stavebný úrad, ktorého zástupcovia tvrdia, že výkres KUN je predsa hlavný výkres a musí byť záväzný. Snažil som sa na verejnom prerokovaní vysvetliť, prečo ho nenavrhujeme zozáväzniť, ale nepochodili sme. Úrad trvá na tom, aby výkres bol záväzný. Možné dôsledky? Ak bude výkres KUN záväzný pre ďalšie stupne PD v území, ľahko sa môže stať, že architekti narazia na problém, že ho budú musieť meniť (myslím procesom zmeny a doplnku), ak budú v území chcieť navrhnúť iný pôdorysný tvar objektov (s týmto tvrdením a požiadavkou úradov sme sa stretli napr. v B. Bystrici viackrát: tento objekt musí mať takýto pôdorys a takto musí byť orientovaný…).

Osobne si nemyslím, že výkres KUN musí byť záväzný, dokonca si myslím, že by v zásade nemal byť záväzný. Namiesto neho by mohol byť v slovenskom urbanizme zavedený ako povinný iný výkres – výkres kompozičný… z ktorého by bolo zrejmé ako to ten autor s tým PRIESTOROM pre ľudí vlastne myslel. Dôležitejšie je docieliť PRIESTOROVÉ usporiadanie ako hmotové objemy.

Vyhláška č. 55/2001 Zz. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v §13, ods.7 uvádza:

Záväzná časť územného plánu zóny obsahuje presne formulovaný návrh regulatívov na funkčne a priestorovo homogénne jednotky a jednotlivé pozemky vychádzajúce zo zastavovacích podmienok na umiestňovanie stavieb, ktoré určujú spôsob využitia územia a obmedzujú, vylučujú alebo podmieňujú umiestňovanie stavieb na pozemku. Záväzná časť územného plánu zóny obsahuje … a) regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb, atď…

Vyhláška teda konkrétne neuvádza, v ktorej grafickej prílohe musí byť uvedený regulatív(y) zavedený. Môj záver je tento: Ak teda kvalitne spracujem regulačný výkres, ku ktorému bude kvalitne pripravená textová a tabuľková záväzná časť, pre reguláciu v území by mi mal postačiť. KUN-ko je takto len „omaľovánka“. V pohode. Keď kúpite šunku, často na obale býva odfotená s titulkom: „Príklad servírovania“. Tak toto je výkres KUN v UPN-Z. Keď otvorím obal, dozviem sa detaily – vôňu, farbu, chuť… Mne to nevadí. Ale pôsobí to často v praxi zmätočne, ak sú záväzné výkresy oba. Pripúšťam, že je možné KUN-ko zozáväzniť v časti funkčnej regulácie územia, ale tú viem predsa účinne regulovať za pomoci regulačných sektorov vymedzených v grafickej časti s účinným opisom v záväznej časti textovej.

Pre ilustráciu k článku prikladám výsek z KUN-ka a z Výkresu regulatívov, do ktorého som sa snažil zakomponovať aj nástroje určujúce kompozičné zásady v území – kompozícia je podľa môjho názoru zásadnou zložkou tvorby prostredia…
Tomáš Sobota

Pridaj komentár